G2:136(Rubrik:)
Geometrisk charta af Ytterby i Eggeby sochn och Slättebo häradh.


(Karttext:)
Laxeby eghor i Egeby sochn mötha.
Kohlgutta eghor i Kiöpingh sochn mötha.
Engh.
Uthmarch.
Öster siön.
Ahlfwa-ret möther.
En haga.
Sandby eghor mötha på dhenen sijdhan.


(Beskrivning:)
                    Descriptio.                          I horfwor. i giärdhe. summa. engh.
                                                                 tunland.  tunland.  tunland. lass.
     Ytterby 3 hemman och twenne håpar som
     lydha till Kiöpingz Prästegårdh.
A. Åkeren beståår af swartmylla och största dehlen rödh
     sandh och öhr jordh, till                                                          23.
B. Horfworna af rödh sandjordh, till                                            10.
C. Engen är deehlz skenwall, och en deehl af starr som
     kan in alles berächnas till,                                                               21.
                                                                 _______________________
                                                                                                  33.   21.
     Ingen skogh, lijtet skarpt muhlbeete emillan byn
     och siön sampt nödhtorffigt strandfijske i Östersiön.

                           Grannarna.
1.  Eloff Ohlsson, 1 crone,                                     3 1/3. 6 2/3. 10.    6 2/3.
2.  Bengt Larsson, 1 dito,                                      3 1/3. 6 2/3. 10.    6 2/3.
3.  Swen Håkansson, 1 dito,                                  3 1/3. 6 2/3. 10.    6 2/3.
4.  Twenne håpaar som lydha till Kiöpingz Prästegårdh.   3.       3.      1.
                                                                  _______________________
                                                         Summa.       10.    23.     33.    21.

Nota Bene. Åhrligit uthsädhe på hwar 7 tunland, engh 6 2/3 lass.