G2:137(Rubrik:)
Geometrisk charta af Sandby i Eggeby sochn och Slättebo häradh.


(Beskrivning:)
                                                              Horfwor. trädhe. giärdhe. summa. engh.
                                                              tunland. tunland. tunland. tunland. lass.
     Sandhby beståår af 10 hemman, 1 skatte och 9 crone
     hwaraf 1 obygdt, och bergas till cronan så som dhe andre 4 ödheshemman.
A. Åkeren i giärdhet,                                                                         51.
B. Trädhet af rödh sandjordh, till                                                       17.
C. Horfworna af dito jordhemon,                                                      10.
D. Engen af hårdhwall och starr, och kan ey högre wärdheras än till,            45.
                                                                 ____________________________
                                                                                                        78.     45.
     Ingen skogh, lijtet skarpt muhlbeete nedhanför
     byn, och nödhtorfftigt strandfijske i Östre siön, och inga andra härligheeter.

                 Grannarna.
1.  Börgie Nihlsson, 1 skatte wrak,                  1 1/3. 3 2/3.  9 1/2. 14 1/2. 3 2/3.
2.  Oloff Larsson, 1/2 ödhe dito,                          2/3. 1 1/3.  3 1/2.  5 1/2.   3.
3.  Nihlz Mårtensson, 1 ödhe dito,                    1.     1 1/2.  4 3/4.  7 1/4.  4 1/5.
4.  Måns Simssonz enckia, 1 dito,                     1.     1 1/2.  4 3/4.  7 1/4.  4 1/5.
5.  Måns Michelsson, 1 dito ödhe,                    1.     1 1/2.  4 3/4.  7 1/4.  4 1/5.
6.  Per Nihlsson, 1 crone,                                 1.     1 1/2.  4 3/4.  7 1/4.  4 1/5.
7.  Eloff Swensson, 1 crone,                             1.     1 1/2.  4 3/4.  7 1/4.  4 1/5.
8.  Oloff Pärsson, 1 crone obygdt,                    1.     1 1/2.  4 3/4.  7 1/4.  4 1/5.
9.  Joen Eloffsson, 1 crone,                               1.     1 1/2.  4 3/4.  7 1/4.  4 1/5.
10. Pär Börgiesson, 1 crone ödhe,                    1.     1 1/2.  4 3/4.  7 1/4.  4 1/5.
                                                            ______________________________
                                                  Summa.         10.     17.     51.     78.     45.


(Text under kompassrosen:)
Nota Bene.
Om dhet obygde wardher inlagdt, och dhet
halfwa blifwer lijka medh dhe heela, kommer på
hwar 8 2/3 tunland, dhet är 6 tunland åhrligit
uthsädhe, och engh 5 lass.


(Karttext:)
Ytterby eghor mötha på dhenne sijdhan.
Öij i Kiöpingz sochn möther.
Öster siön.
Uthmarch.
Engh.
Egheby Kyrckiebyz eghor mötha här.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.