G2:141c(Beskrivning:)
                        Descriptio.                                 Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                           tunland. tunland. tunland. lass.
     Longöhre cronehemman 5, af hwilka 2 1/2 ödhe
     och 2 1/2 beholdne.
A. Åkeren i giärdhet beståår af sandjordh, till                                    40.
B. Trädhet som dhe kalla är af dito jordemon, doch         
     något gruusachtigt iblandh, till                                                       26.
C. Horfworna af dito jordhemon, fögha dugliga,                                  9.
D. Engen brukas en deehl till Kiudderbethe som är skarp
     skeenwall, men dhen andra deehlen beståår
     af medhelmottigh gräswäxt, till                                                               40.
                                                                ____________________________
                                                                                                        75.    40.
     Ingen skogh är her till, uthan lijtet skarpt
     muhlbeete på Ahlfwaret, och strandfijske i Öster siön.
     Lijdher och dhenne by om wåhren stoor skadha af wattu-
     flodhen som kommer uhr mossarna ifrån om-
     liggiandhe byar, hwilken öfwerflödhar dheras
     åkergiärdhe och giör stoor skadha på sädhen.

                                   Grannarna.
1.  Pär Larsson, 1 crone ödhe,                                   2.    13 1/4.  15 1/4.  8 1/3.
2.  Pär Staffsson, 1 crone,                                          2.    15 3/4.  17 3/4.  9 1/6.
3.  Swen Larsson, 1 crone,                                        1 1/2.  9 2/3.  11 1/6.  5 5/6.
4.  Eloff Nihlsson, 1 crone ödhe,                                2.     11.      13.       6 2/3.
5.  Oloff Nihlssonz enckia, hustru Karin Pärsdotter, 1 crone 1/2 ödhe.        10.
                                                                         _______________________
                                                    Summa.                  9.     66.     75.     40.
Nota Bene
Dhesse 5 grannar lijka dehlte bekomma hwardera
15 tunland, hwilket för jordens swagheet och
wattuflodhen skull, som plägar förderfwa
deras åkrar, icke kan högre rächnas än
för 8 tunland åhrligt uthsädhe, och engh 8 lass.