G2:146b(Beskrivning:)
                    Descriptio.                                     Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                          tunland. tunland. tunland. lass.
     Skeestadh 6 cronehemman af hwilka 4 ödhe,
     och 2 beholdne.
A. Åkeren är af sand och öhrjordh, mächta steenigh på
     somblige dehlder, till                                                                   35.
B. I horfworna är öhrjordh och ligger en deehl ödhe
     för dess oländigheet, in alles till,                                                   12.
C. Engen temligh skarp, full medh steenbrottlor och
     gathor som löpa af och an öfwer engewållen, och be-
     ståår han mest af skenwall, allenast dhen dehlen
     af engen som ligger öster om byn är af
     medhelmottigh gräswäxt och kan in alles
     berächnas till,                                                                                         18.

Nota Bene.
     Är och i denne by åthskillige platzer af dhess engh
     som hafwa serdeles nampn, nembligen Booskofft1,
     Skattegräf2, Tufwor och Skallar, för hwilka
     platzer dhe effter jordhebooken uthgiöra
     serdehles skatt, och äro en dehl intet nyttige,
     ey heller löper dher på stoor ränta.
     Ingen skogh är till dhenne by, lijtet muhlbeete
     emillan siön och byn.                             ___________________________
                                                                                                        47.    18.
                 Grannarna.
1.  Eloff Trullsson, 1 crone. 1/2 ödhe,                                2.   5 5/6.  7 5/6.   3.
2.  Trullz Nihlsson, 1 crone, ödhe,                                    2.   5 5/6.  7 5/6.   3.
3.  Elof Ohlsson, 1 crone, 1/2 ödhe,                                  2.   5 5/6.  7 5/6.   3.
4.  Pär Joensson, 1 crone, 1/2 ödhe,                                 2.   5 5/6.  7 5/6.   3.
5.  Olof Trullsson, 1 crone, ödhe,                                     2.   5 5/6.  7 5/6.   3.
6.  Oloff Andersson, 1 crone, 1/2 ödhe,                            2,   5 5/6.  7 5/6.   3.
                                                                 ____________________________
                                                           Summa.              12.    35.    47.    18.
Nota Bene.
Åhrligit uthsädhe på hwar 4 tunland,
engh 3 lass.

________________
1Enligt karttext Booskifft.
2Enligt karttext Skafftegraf.