G2:152b(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                         Giärde. horfwor. summa. engh.
                                                                          tunland. tunland. tunland. lass.
     Jämgöö beståår aff skatthemman 1, frälsehemman 1,
     cronehemman 3.
A. Åkeren beståår aff rödh örjordh, lijtet beblan-
     dat medh swartmylla, till                                                              31.
B. Hårfworna äro aff dito jordmon, dåch mächta
     grunde och skarpe, och äro en deehl af dem säl-
     lan i bruuk för dess odugligheet skull, ligga
     och en deehl mycket afsijdhes ifrån byn och
     för dhess oländigheet skull intet kunna
     på chartan annoteras, emedhan dhe lijgga
     här och dher på Alfwaret, och bestå in alles till,                            21.
C. Engen är en deehl aff skeenwall, och en deehl medhel-
     mottigh godh hårdwall, hwar aff dåch sompt
     är medh eekeskogh och buskasie bewäxt,                                               45.

     Här till är ingen skogh at bruka, uthan allenast
     nödhtorfftigt muhlbeete på Alfwaret, komma
     intet till siöön medh sina aghor1.                       ______________________
                                                                                                        52.      45.
                Grannarna.
1.  Jöns Persson, skatte 1,                                           8 3/8.    5.   13 3/8.    12.
2.  Lars Jönsson, skatte wrak 1,                                 8 3/8.    5.   13 3/8.    12.
3.  Per Håkansson, crone 1,                                        4 3/4.    4.     8 3/4.      7.
4.  Joen Larsson, frelse 1, fruu Carin Bååtz,                 4 3/4.    3.     7 3/4.      7.
5.  Oloff Böriesson, crone 1,                                       4 3/4.    4.     8 3/4.      7.
                                                                        ________________________
                                                               Summa.        31.     21.     52.     45.
Nota Bene.
Om Lars Jönsson upgifwer sin skatträtt, så blifwer 3 cronehemman
hwilka lijka deehlte, få hwardera 10 1/3 tunland, dhet är åhrligit
uthsädhe 6 1/2 tunland, engh 8 2/3 lass.
__________________
1Fel för äghor.