G2:153b(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                                               Åker.  engh.
                                                                                              tunland.  lass.
     Kyszby hafwer bestådt aff 7 skattehemman och
     1 cronehemman, hwilka nu alla äro ödhe och affhyste,
     gräset wardher åhrligen bergat till cronones
     ladugårdh Gierdzlösa.
A. Dhet som åker hafwer warit i gierdhet beståår aff  mager sand-
     jordh, wedh pass till                                                              38.
B. Hårfworna, hwilka meerendehles äro bundna i gerdz-
     gårdhen och warit brukadhe aff engewachtaren dher
     sammestädhes, äro aff dito jordhemon,                                  10.
     Engen är aff hårdwall, men en stoor deel odugelig,
C.  medh skarpe steenbackor, rör och tofwor, till                                      40.
                                                                                          _______________
                                                                                  Summa.   48.         40.
Nota Bene.
När nu desse 8 hemman blijfwa lijka deehlte
i åker, bekommer hwardehra 3 tunland åhrligt
uthsädhe, och 5 lass engh.