G2:157(Rubrik:)
Geometrisk charta af Öfwerbägeby i Gierdzlösa sochn och Runsteens häradh.


(Beskrivning:)
                       Descriptio.                                                                Åker.  engh.
                                                                                                    tunland.  lass.
     Öfwerbägeby skattehemman 2:ne och 2 crone halfwa.
A. Åkeren i wästra giärdhet är aff rödh öhr och sandjordh, lijtet
     swartmylla iblandh närmast byn,                                                    21.
B. I öster giärdhet är hwijt flöghsandh,                                                15.
C. I horfworna är rödh öhrjordh,                                                          8.
D. Engen en deehl starr och en deehl af medhelmottigh hårdhwall
     medh buskasie bewäxt,                                                                           32.
                                                                                                   ____________
     Ingen skogh är till dhenna by, skarpt muhlbeete                              44.    32.
     emillan byn och siön, nödhtorfftigt strandfiske
     och 2:ne watten skualtor, som gåå höst och wåår.

                     Grannarna.
1.  Knut Hansson, 1 skatte,                                                                20.    12.
2.  Anders Persson, 1 skatte,                                                              16.    10.
3.{  Knut Hansson, brukar 1/2,      }                                                     4.      5.
   {  Anders Persson, brukar 1/2   }  1 crone,                                      4.      5.
                                                                             ______________________
                                                                             Summa.               44.     32.


(Karttext:)
Gierdslösa byz eghor mötha här.
Ahlfwaret möther.
Östersiön möther.
Westergiählet.
Engh.
Östergiählet.
Engh.
Runsberga eghor mötha.
Nederbägeby möther.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.