G2:158b(Beskrivning:)
                        Descriptio.                                Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                          tunland. tunland. tunland. lass.
     Nederbägeby 5 hemman af
     hwilka 2 skatte wraak och 3 crone,
     dher af 2:ne äre ödhe.
A. Åkeren beståår i wästergiärdhe till en
     deehl af swartmylla sandblandat, och
     en deehl öhrjordh, in alles till,                                                       35.
B. I östergiärdhe är alt hallbotten undher,                       
     och sandjordh öfwan på, till                                                         15.
C. Horfworna äre af samma jordhemon,                                             7.
D. Engen af medhelmottigh gräswäxt i
     wästra giärdhe, men i östra giärdhe
     är gräswallen mycket skarp, så at
     begge giärderna kunna in alles be-
     rächnas till                                                                                             38.
                                                                                        _________________
                                                                                                       57.      38.
     Till denne by finnes ingen skogh,
     lijtet och skarpt muhlbeete på Ahlfwa-
     ret, men nödtorffigt strandfiske
     i Östersiöön sampt siöögiödzel.

                     Grannarna.
1.  Knut Ohlsson, crone 1 ödhe,                              2.      6 5/7.       8 5/7.         5.
2.  Jöns Bengtsson, crone 1 ödhe,                            2.      8 5/7.     10 5/7.         7.
3.  Bertill Knutzsson, skatte wrak 1,                        1/2.    11 3/7.     11 13/14.     8.
4.  Nihlz Ohlsson, crone 1,                                     2 ½ .   10 6/7.     12 5/14.         9.                
5.  Pär Ohlsson, skatte wrak 1,                                       12 2/7.     12 2/7.         9.               
                                                                          ________________________
                                                                Summa.   7.     50.         57.             38.
Nota Bene.
När desse 5 grannar dehlas lijka, löper på hwar
11 2/5 tunland, dhet är åhrligit uthsädhe 7 1/2 tunland, engh 7 3/5 lass.