G2:159c(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                    Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                       tunland. tunland. tunland. lass.
     Runsberga hemman 5, af hwilka
     2 skatte och 3 crone, af cronehemman
     är 1 behollit och 2:ne ödhe.
A. Åkeren är en deehl rödhachtigh öhrjordh, och
     en deehl sandiordh, något öhrblandat,                                         41.
B. Horfworna beståå af öhrjordh, till                                                 9.
C. Engen är en deehl af medhelmottigh hårdwall
     sampt en starrmosse som dhe för wattn skull
     intet få bärga, uthan allenast uthan kringh,
     och en deehl af hårdwallen medh buskasie
     öfwer wäxt, som kan in alles berächnas, till                                           40.

     Ingen skogh, muhlbeete på Ahlfwaret
     kringh byn, och intet strandfiske.               __________________________

                  Grannarna.
1.  Måns Månsson, crone 1 ödhe,                                 1.    7 4/6.   8 4/6.   7 1/2.
2.  Hindrich Biörsson nembdeman, skatte 1,                 3.     9.      12.       8 3/4.
3.  Lars Nihlsson, crone 1 ödhe,                                           7 4/6.  7 4/6.   7 1/2.
4.  Joen Nihlsson, skatte 1,                                           4.     9.      13.       8 3/4.
5.  Nihlz Gabrielsson, 1 crone,                                      1.    7 4/6.   8 4/6.   7 1/2.
                                                                       _________________________
                                                               Summa.         9.     41.     50.     40.
Nota Bene.
Dhe 3 cronehemman lijka giordhe,
få hwardera 8 1/3 tunland, dhet är 5 tunland
åhrligtt, och engh 7 1/2 lass.