G2:162b(Beskrivning:)
                   Descriptio.                                                                 Åker.  engh.
                                                                                                 tunland.  lass.
     Sättra 4 1/2 hemman, 1 frälse, 2 1/2 crone
     och 1 skatte.
A. Åkeren beståår meerendeles af rödh sandiordh,
     lijtet beblandat medh swartmylla, in alles till,                            57.
B. Engen är af skarp hårdwall, till en deehl skoghwuxen,
     och kan in alles berächnas till,                                                               40.
                                                                         ________________________
                                                                                                   57.         40.
     Ingen skogh finnes till denne by uthan eek och
     hassel, hwilken är byeganderna förbudin,
     intet strandfiske, men nödhtorfftight muhlbeete
     hafwa dhe på Alfwaret.

                              Grannarna.
1.  Lars Pärsson, frälse 1 ödhe, fruu Karin Bååtz,                    16 2/7.   11 3/7.
2.  Eloff Pärsson, crone 1,                                                        9 6/7.    6 6/7.
3.  Oloff Andersson, crone 1,                                                   9 5/7.    6 6/7.
4.  Abram Aronsson, 1/2 crone,                                                4 6/7.    3 3/7.
5.  Kyrckiöheerdhen m:r Pär Giärslofwins i
     Giärdzlösa, skatte 1,                                                         16 2/7.   11 3/7.
                                                                          ______________________
                                                                          Summa.        57.         40.
Nota Bene.
Dhesse 2 1/2 hemman kommer på hwar heel
9 3/5 tunland, dhet är 7 tunland åhrligit uthsädhe, engh 2 lass,
dhen halfwa för 4 4/5 tunland, dhet är 3 1/2 tunland åhrligit,
och engh 3 1/2 lass.