G2:163(Rubrik:)
Geometrisk charta af Galltorp i Gierdzlösa sochn och Runsteens häradh.


(Beskrivning:)
                     Descriptio.                                                          Åker.  engh.
                                                                                            tunland.  lass.
     Galltorp fruu Carin Bååtz sätteri, 1 hemman.
A. Åkeren beståår af leerjordh, till                                             9.
B. Engen af medhelmottigh gräswäxt, men störste
     deehlen medh eekeskogh och buskasie bewuxen,                            15.

     Ingen skogh uthan lijtet skarpt muhlbeete
     på Alfwaret, intet strandfiske.

     Nu för tijdhen brukas under arrende af
     lendzman Oloff Andersson benämdh.

     Nota Bene.
     Åhrligit uthsädhe på gårdhen är 7 tunland, engh
     15 lass.


(Karttext:)
Biorck1 lundh.
Jämgiöö eghor mötha.
Sättra eghor mötha här.
Engh.
Giärdslösa Ladugårdz eghor mötha.
Eeke skogh.
Engh.
Ladugårdz eghorna mötha.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

___________________
1Fel för biörck.