G2:165c(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                                           åker.   engh.
                                                                                          tunland.  lass.
     Folkeslundha beståår af 8 hemman, 7 crone,
     och 1 prästebohl, af hwilka 1/2 är ödhe.
A. Åkeren i östra giärdhet är större dehlen af hwijt
     flöghsandh, en deehl swartmylla öhrblandat,                       64.
B. I nygiärdhet är qwicksandh,                                                 7.
C. Horfworna äro af dito jordhemon,                                       7.
D. I wäster giärdhet, öhr och sandjordh,                                 29.
E. Engen beståår till en deehl af medhelmottigh gräs-
     wäxt medh eekeskogh och buskasie bewäxt, och
     en deehl skeenwall, och kan in alles berächnas,                               70.
     Och en engzhåp till Långelööthz prästegårdh,                                    2.
                                                                             ______________________
                                                                                             107.      72.
     Till dhenne by finnes ingen skogh,
     muhlbeete lijtet och skarp emillan byn och siön,
     något siögiödzel, sampt strandfijske i Östersiön.

                    Grannarna.
1.  Herr Måns i Långelööth Prästebohlet,                         12 1/4.    8.
2.  Knut Nihlsson, 1 crone 1/2 ödhe,                                 14.       9 1/3.
3.  Erich Pärsson, 1 crone,                                               15.        10.
4.  Pär Månsson, 1 crone,                                               11 3/4.   7 2/3.
5.  Oloff Larsson, 1 crone,                                              11 3/4.   7 2/3.
6.  Bondhe Larsson, 1 skatte wraak,                                14.        9 1/3.
7.  Måns Pärsson, 1 crone,                                              20.      12 1/2.
8.  Arfwedh Nihlsson, 1 crone,                                       8 1/4.      5 1/2.
F.  Een haga som lydher till Prästegårdhen, engh                             2.
                                                                              ___________________
                                                                       Summa.  107.       72.
Nota Bene.
När dhesse mista uthjordharna och dehla lijka
hemma i gierdhet, löper på hwar 13 4/7 tunland,
dhet giör effter dhenne jordhemon 7 tunland åhrligt
uthsädhe, engh 9 lass.