G2:166b(Beskrivning:)
                    Descriptio.                                   Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                        tunland. tunland. tunland. lass.
     Biörkerum cronehemman 5, af hwilka 1/2 ödhe.
A. Åkeren af rödh öhr och sandjordh, mycket skarp och swagh
     jordmon, till                                                                              34.
B. Nyhorfwan af dito jordmon, till                                                    4.
C. I horfworna widh byn är öhrjordh medh lijtet swart-
     mylla beblandat, till                                                                     9.
D. Engen af skarp snenwall1, och en deehl medh buskasie
     bewäxt, som kan in alles berächnas till                                                   25.
                                                                  ___________________________
     Ähr till dhenne by 2:ne små wattsqwaltor, som allenast                47.      25.
     om wåren på 14 dagars tijdh gåå.
     Ähr ochså nödhtorfftight muhlbeete till dhenne by på
     Alfwaret, inthtet strandhfijske eller siögiödzel.

                         Grannarna.
1.  Nihlz Nihlsson, 1 crone 1/2 ödhe,                     1 1/2.  11 1/4.  12 3/4.  7 1/2.
2.  Måns Ohlsson, 1 crone,                                    2.       5 3/4.   7 3/4.   3 1/4.
3.  Hans Ohlsson, 1 crone,                                    1 1/2.    8.       9 1/2.   5 1/4.
4.  Lars Mattsson, 1 crone,                                   2 1/2.   6 1/2.    9.       4 1/4.
5.  Jöns Joenssonz enckia, 1 crone,                       1 1/2.   6 1/2.    8.       4 1/4.
                                                                   __________________________
                                                            Summa.     9.      38.      47.      25.
Nota Bene.
Dhesse lijka giordhe bekomma hwardera åker
in alles 9 2/5 tunland, dhet är 6 tunland åhrligit
uthsädhe, engh 5 lass.


__________________
1Fel för skenwall