G2:170b(Beskrivning:)
                  Descriptio.                                       Horfwor. giärdhe. summa. engh.
                                                                          tunland. tunland. tunland. lass.
     Ismanstorp 3 cronehemman, af
     hwilka 2 1/2 ödhe, 3 crone uthjordher.
A. Åkeren beståår af moojordh, en deehl af
     rödh öhrjordh medh flijsbotten undher,                                       18.
B. Horfworna af rödh öhrjordh,                                                        7.
C. Engen beståår af skarp skenwall, aldehles
     medh eekeskogh och buskasie öfwerwäxt, och
     kan ey högre berächnas än, till                                                               15.
                                                                            ______________________
                                                                                                      25.       15.
     Finnes till dhenne by nödhtorftigt
     muhlbete på Ahlfwaret på södhre
     sijdhan, men ingen skogh som åbohrne
     få nyttia sigh till gangz, uthan alt förbudia,,
     intet strandfijske eller siögiödzel.

                            Grannarna.
1.  Joen Ohlsson, 1 crone 1/2 ödhe,                             3.     5 2/15.  8 2/15.   4.
2.  Pär Larsson, 1 crone ödhe,                                    3.     5 2/15.  8 2/15.   4.
3.  Oloff Pärsson, 1 crone ödhe,                                  1.     5 2/15.  6 2/15.   4.

                          Uthjordher.
     Jöns Joensson i Abbenetorp, crone,                                 4/5.      4/5.     1/4.
     Erich Persson i Folkeslundha, crone,                                4/5.      4/5.     1/4.
     Een uthiordh till Longelöthz Prästegårdh,                         1.        1.        1/2.
                                                                       ________________________
                                                         Summa.             7.      18.      25.      15.

Nota Bene.
Dhesse 3 hemman medh crone uthjordherna lijka giordhe,
få hwardera åker till 8 tunland åhrligit
uthsädhe, engh på hwar 4 lass.