G2:171b(Beskrivning:)
                   Descriptio.        
                                    Bagge. östergierdhet.          wästergiardhet. summa. engh.
                                 giärdhet. medh strandhorfwan. tunland.         tunland. lass.
                                 tunland.  tunland.
     Leerkaka beståår af skattehemman 1, crone 4.
A. Åkeren i östergerdhet är en deehl sand, en deehl
     örjordh, till                                                                                   40.
B. I Baggegärdet är rödh sandjordh, öhrblandat och
     steeningh, till                                                                                 20.
C. I wästergärdhet är rödh sandmylla , till                                          32 1/2.
D. I strandhårfworna är sandjordh, till                                                 15.
E. Engen är i östergierdhet af skarp hårdwall, och en
     deehl öster om åkrarna  är intet tienligit till annat
     än tiudderbeete,                                                                                      10.
F. I Baggegiärdhet är och skarp hårdwall och een deehl
     starr som sallan1 kan slaas2, giör in alles,                                                 20.
G. I wästergiärdhet är meddelmottigh godh hårdhwall,                                  50.
                                                                           ________________________
                                                                                                     107 1/2.  80.
     Här till är lijtet muhlbeete på uthmarcken öster om
     byn, så och strandfiske i Östersiöön.

                             Grannarna.
1.  Hans Nihlsson, 1 crone,                        11 1/4.  4 3/4.   2.    18.     18 1/4.
2.  Per Ohlsson, 1 dito,                                6.      6 3/8.          12 3/8.  7 1/2.
3.  Johan Jonsson, 1 dito,                                      9 1/2.  2 1/2.   12.    5 1/2.
4.  Anders Persson, 1 crone,                                 4 3/4.    5.     9 3/4.  8 3/4.
5.  Jon Larsson, 1 skatte,                                     15 1/8. 3 1/2. 18 5/8.    8.

                          Uthjordher.
     Nihlz Joensson i Dysta, skatte,                         2 3/8.  2 1/2.  4 7/8.  4 3/8.
     Jons Jonssson i Biörckrum, crone,                   2 3/8,  2 1/2.  4 7/8.  4 3/8.
     Lars Mattsson, ibidem, crone,                         2 3/8.  2 1/2.  4 7/8.  4 3/8.
     Hans Ohlsson, ibidem, crone,                          1 5/8.   2.      3 5/8.  3 1/4.
     Arfwedh Nihlsson i Folkezlunda, crone,           4 3/8.            4 3/8.    3/4.
     Closter jordhen till Biärby,                                1.        1/2.  1 1/2.     1/4.
     Gamla Ohl Persson Dystadh, crone,      2 3/4.                     2 3/4.  3 3/8.
     Jon Persson i Bierby, crone,                                       2.       2.       3.
     Måns Olsson i Biörkerum, crone,                               3.       3.       5.
     Per Olsson i Dystadh, crone,                                      1.       1.     1 3/4.
     Bengt Swensson i Bierby, skatte,                               3 1/2.  3 1/2.  5 1/2.
                                                               _____________________________
                                                 Summa.       20.    50.  32 1/2. 107 1/2.   80.
Nota Bene.
När alla dhesse cronehemmans eghor sampt medh alla crone uthjordarna
slåås tillhopa, kunna dhe sedhan fördehlas emillan 6 grannar, aff
hwilka hwardera får åker till 13 1/3 tunland, dhet är åhrligit uthsädhe
8 1/2 tunland, engh 10 1/3 lass.


____________________
1Fel för sällan.
2Fel för slåås.