G2:173(Rubrik:)
Geometrisk charta af Norra Runsten i Runstens sochn och häradh.


(Beskrivning:)
                    Descripto.                                                               Åker.  engh.
                                                                                               tunland.  lass.
     Norra Runsten beståår af 4 hemman, 3 skatte och
     1 crone, 1 präststom, 3 uthjordher, 1 skatte och 2 crone.
A. Åkeren i östergiärdhe beståår af sandjordh,                              41.
B. I wästergiärdhe är sandjordh beblandat medh swartmylla,         26.
C. Nygiärdhe är af dito jordhemon,                                              12.
D. Engiarna beståå en deehl af skenwall, en deehl af medhel-
     mottigh gräswäxt och buskasie, kunna ey dherföre högre be-
     rächnas, än till                                                                                     46.

     Skarpt muhlbeete är till dhenne by emillan östra giardhet1
     och siön, nödhtorfftigt strandfiske i stoora hafwet och
     siögiählet.                                                                           _____________
                                                                                                     78.     46.
                                       Grannarna.
1.  Lars Abramsson, 1 skatte,                                                     15 7/12.   9.
2.  Anders Clemsson, 1 skatte,                                                   12 3/4.    8.
3.  Anders Larsson, 1 skatte,                                                     13 11/12.  8.
4.  Börgie Ohlsson, 1 crone,                                                      10 1/8.     6.

                                   Uthjordher.
     Giösta Giöstesson i Södhra Runsteen, crone,                        5 1/12.    3.
     Abram Pärsson i Dysta, skatte,                                            5 1/12.    3.
     Jacob Pärsson i Dysta, crone,                                              3 1/3.      2.
     Een präststom till Runstens Prästegårdh,                             12 1/12.    7.
                                                                              _____________________
                                                                       Summa.            78.        46.
Nota Bene.
När cronohemmanetz eghor slåås tillhopa medh uthjordharna
blifwer dher af 1 1/2 hemman, aff hwilka dhet heela fåår 12 1/3 tunland,
dhet giör åhrligt uthsädhe 8 1/2 tunland, engh 7 1/3 lass, dhet halfwa får 6 1/6 tunland,
dhet är 4 1/4 tunland åhrligit uthsädhe, och engh 3 2/3 lass.


(Karttext:)
Bierby eghor mötha på dhenne sijdhan.
Ahlfwaret möther.
Ahlfwaret möther.
Nygiärdhe.
Eek och hassel skogh.
Engh.
Måss engh.
Öster siöön här nedhan före.
Engh.
Södher Runsteens eghor mötha på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.


_________________
1Fel för giärdhet.