G2:174b(Beskrivning:)
                   Descriptio.                            I giärdhet. I nygiärdhet. summa. engh.
                                                                 tunland.   och horfwa. tunland. lass.
     Runstens Kyrckia och by eller Södre
     Runsten, beståår aff prestebohl 1,
     frelsehemman 5, cronehemman 3.
A. Åkeren uthi östergiardhet1 består aff sandjordh, }
B. I wästergiärdhet är sandjordh medh swartmylla   }                      86.
     iblandh,                                                             }
C. I nygiärdhet är moojordh, till                                                      36.
     Och dher hafwa grannarna ingen laga dehlningh,
     uthan hwar sina flathor och håpar.
D. Engen i östergiärdhet är till en stoor deehl skarp, i
     wastergiardhet2 medhelmottigh hårdhwall, till                                      58.
                                                                      _________________________
                                                                                                  122.     58.
     Till byn är skarpt muhlbeete wedh siöön,
     så och strandfijske till nödhtorfften.

                            Grannarna.
1.  Probstens mäster Staphan Lippy, prestebohl 1,   18 4/7. 5 1/2. 23 1/14.  13.
2.  Mäster Staphan, för Leyonkronans frelse 1,          9 2/7. 2 1/2. 11 11/14. 6 1/2.
3.  Oloff Larsson för Eekebladhz, frehlse 1,                9 2/7.   2.    11 2/7.    6 1/2.
4.  Gunnar Erlandsson, för Leyonkronans frelse 1,      9 2/7. 7 1/2. 16 11/14. 6 1/2.
5.  Giösta Giöstasson, cronehemman 1,                      6 1/7.  4.     10 1/7.    4.
6.  Per Swensson, crone 1,                                        8 1/21. 1 1/2.  9 7/12.   5.
7.  Torsten Nihlsson, för Eekebladhz frälse 1,             9 2/7. 1 1/2. 10 11/14. 6 1/2.
8.  Lars Oloffsson, crone hemman 1 ödhe,                 8 1/21.  5.   13 1/21.   5.
9.  Anders Persson, för Eekebladhz frelse hemman 1, 8 1/21. 6 1/2. 14 11/21.   5.
                                                                        _________________________
                                                         Summa.            86.     36.     122.      58.
Nota Bene.
När desse 3 cronehemman dehlas öfwer alt lijka, kommer på hwar
10 13/15 tunland, dhet är 7 1/2 tunland åhrligt uthsädhe, och engh 4 2/3 lass.

_________________
1Fel för östergiärdhet.
2Fel för wästergiärdhet.