G2:175b(Beskrivning:)
               Descriptio.                                                             Åker.  Engh.
                                                                                         tunland.  lass.
     Loppersta beståår af 3 hemman, 1 skatte och
     2:ne crone, sampt 1 crone uthjordh.
A. Åkeren beståår af sandjordh, till                                        40.
B. Engen en deehl af skenwall och en deehl af
     starr, till                                                                                      14 1/2.

     Hafwer och dhenne by skarpt muhlbeete emillan
     giärdhet och siöön, nödhtorffigt strandh-
     fiske och siögiödzel.

                   Grannarna.
1.  Oloff Bengtsson, crone 1,                                           13 2/3.   5 1/2.
2.  Lars Ohlsson, crone 1,                                               14 5/6.    6.
3.  Pär Ohlsson, skatte 1,                                                  7 2/3.   2 1/2.

                 Uthjordhen.
     Börgie Ohlsson i Norr Runsteen, crone.                        3 5/6.     1/2.
                                                                              _____________________
                                                              Summa.             40.      14 1/2.
Nota Bene.
Dhesse 2 cronehemman lijka deehlte medh
uthjordhen, bekomma hwardera 16 tunland,
dhet är åhrligit uthsädhe 8 tunland effter dhenne
jordhemon, och engh 6 lass.