G2:176b(Beskrivning:)
                 Descriptio.                                               Horfwor    Öster gierdet    Millan gierdet    Södher gierdet    Banncke gierdet    Summa    Engh.
                                                                                tunland.     tunland.            tunland.            tunland.              tunland.                 tunland.   lass.
     Spiuterum beståår af 8 hemman, af
     hwilka 1 skattewrak, 7 crone, uthjordhar 2,
     och een tompt.
A. Åkeren i östergiärdhet beståår meerendeles
     af sandjordh, lijtet beblandat medh swartmylla,                                                                                                                               25.
B. Millangiärdhet är af dito jordhemon, till                                                                                                                                           16.
C. Södhra giardhet1 är af dito jordhemon,                                                                                                                                           16.
D. I Bancke giärdhe eller norrgiärdhe är
     mest sandjordh, allenast närmast byn är
     åkeren nagot2 öhrblandat, till                                                                                                                                                         50.
E. Horfworna beståå af grundh rödhachtigh öhr-
     jordh och liggia en stoor deehl odhe3, är in alles,                                                                                                                            26.
F. Engen i öster giärdhet är af medhelmottigh hårdh-
     wall,                                                                                                                                                                                                            16.
G. Millan giärdhet är af dito gräswäxt,                                                                                                                                                               10.
H. Södher giärdhet är af samma qvalitet,                                                                                                                                                           12.
I.  I Bancke giardhet1 är skarp skeenwall,                                                                                                                                                         10.
                                                                ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                          133.        48.
     Ingen skogh är till dhenne by, intet strand-
     fijske eller siögiödzel, men nödtorffigt muhl-
     beete hafwa dhe på wästra och norra sijdhan om
     Banckegiärdhet.

                               Grannarna.
1.  Mårten Mårthensson, 1 crone,                           4 ½                                                               12 1/5                  7 7/9                                 25 11/13      12
2.  Oloff Ehrlandsson, 1 crone,                               4                                                                    3 1/5                     9 1/3                                 16 8/15         4 ½
3.  Oloff Pährsson, 1 crone,                                   5 ½                                                                                       7 7/9                                 13 5/18       1 ½
4.  Oloff Elänsson, 1 crone,                                    1                     2 4/5                                                               7 1/3                                  11 2/15        3 1/4
5.  Lars Pärsson, 1 crone,                                      3                      2 4/5                                                                                   10 4/9                        16 11/45    4                  
6.  Nihlz Börgesson, 1 skattewraak,                       3                      12 2/5                                                                                                                            15 2/5          8
7.  Måns Pärsson, 1 crone,                                    1 ½                                          5 1/3                                                    7 1/3                                  14 1/6         4
8.  Pär Joensson, 1 crone,                                      2                                             10 2/3                                                                       12 2/3      6 1/25             
     Tompt öhrn Jöns Hiort, brukar                           1 ½                                                                                                                        1 ½

                       Uthjordher.
     Oloff Bengtsson i Lopperstadh, crone,                                       4 1/4                                                                                                                                 4 1/5         2 ½
     Anders Jönsson i Biärby, crone,                                                2 4/5                                                                                                                                 2 4/5          1 3/4     
                                                    ___________________________________________________________________________________________
                                                    Summa.              26.                  25.                   16.                   16.                   50.                           133.        48.
Nota Bene.
Alla dhesse 8 cronehemman lijka dehlte, bekomma hwardera 16 5/8 tunland,
dhet är 10 tunland åhrligit uthsädhe, engh 6 lass.


(Tabellhuvud:)
Horfwor, tunland.
Östergiärdhe, tunland,
Millangiardhe1, tunland.
Södher giärdhe, tunland.
Bancke giärdhe, tunland.
Summa, tunland.
Engh, lass.

______________
1Fel för giärdhet.
2Fel för något.
3Fel för ödhe.