G2:177b(Beskrivning:)
                   Descriptio.                                    Giärdhe. Horfwor. Summa. engh.
                                                                        tunland. tunland.   tunland. lass.
     Dyestadh beståår aff skattehemman 3, cronehemman 5,
     frelsehemman 1.
A. Åkeren i södher gerdhet är aff rödhachtigh gruusjordh, mycket
     löös och full medh steen och steenrösior, så och mycket
     grundh, till                                                                                    }
B. I norrgiärdhet är en deehl rödh örjordh, een deehl är sandblandat, } 73.
C. Horfworna af dito jordemon,                                                           16.
D. Engen i södhergiärdhet är aff skarp skeenwall,  }
E. I norrgiärdhet medhelmottigh hårdwall,              }                                     36.
                                                                                _____________________
     Her till är nödhtorfftigt muhlbeete på Alfwaret,                                 89.   36.
     men ingen strandh eller några andra commoditer.

                                            Grannarna.
1.  Abraham Persson, skatte 1,                             12 1/4.  1 1/2. 13 3/4.  6 1/4.
2.  Oloff Persson, frälse 1, Silfwersparrees.            7 1/4.     1/2  7 3/4.  3 1/2.
3.  Per Larsson, crone 1,                                      12 1/4.  1 1/2. 13 3/4.   6.
4.  Jöns Mattsson, dito 1,                                       7 3/4.  1 1/4.    9.     3 3/4.
5.  Per Ohlsson, dito 1,                                          4 1/2.  2 1/2.    7.     2 1/4.
6.  Jacob Persson, dito 1,                                       7 1/4.  1 3/4.    9.     3 1/4.
7.  Gamla Ohl Persson, dito 1,                               5 1/4.  1 3/4.    7.    2 1/2.
8.  Nihlz Jonsson, skatte 1,                                     6 1/4.  2 1/2.  8 3/4.  3 1/4.
9.  Nihlz Persson, skatte 1,                                   10 1/2.  2 3/4. 13 1/4. 5 1/4.
                                                                       _______________________
                                                       Summa.          73.     16.     89.      36.
Nota Bene.
Såsom desse 3 hemman, nembligen Nihlz Jonsson skatte,
gamla Oloff Persson och Jacob Persson crone, äro bygde på
Bierby eghor effter lagmans domen, och dhe dhessuthan
hafwa hafft sina halfwa eghor annorstädhes, i synnerheet
i Biärby, altså kunna bemälte twenne cronohemman och läm-
peligen her effter få sina eghor i Biärby allena,
af cronouthjordherna dher sammastädhes, och beko-
ma altså dhe 3 öfrige cronehemman her i byn alla
crono eghorna sigh till deehlningz emoot dhe många
och stoora uthjordhar de mista annorstädhes, då
hwardera aff dhem bekommer till åker 14 1/3 tunland,
dhet är 9 tunland åhrligit uthsädhe, engh 6 lass.