G4:10-11


(Rubrik:) Tiust häradh        Låffta sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Söder Malmö cronohemman 1
            haffwer ingen åker, vthan engh.
B.        Denne engh kommer Södermalmöö till
            och drager hårdwaldz höö        40 laß   
            fins igen näste folio, nämbligen
C.        Öhr holmen, full medh gran och talleskog
D.        Torröö om höö                         4 laß
E.        Medelholmen, full medh skogh.
F.        Miö öön, betesholme full medh tall och
            granskogh.
G.        Sändholmen störe.
H.        Lille Sandhholmen
I.         Vlföön.
K.        Denne enge fiäll kommer Storre-
            malmö till och är hårdwaldz engh
            om höö, folio 14                       2 laß

            Till föreskrivne Söder Malmö är mächta gott fiske-
            watn aff allehanda slagz fisk, timmer och näffwerskogh,
            såsom och godh swediemark.

            Föruthan deße ofwanskreffne holmar
            lydha och vnder detta hemanet någre
            holmar huilkas qvalitet och qvan-
            titet fins igen näste föregående folio.

(Karttext:)

På denne sijdan haffwer detta hemanet Söder Malmö sin vthmark och sträcker sig 1/4 mihl här ifrån och vthför.
Gran och talle skogh.
Båthuset.
Båthuswijken
Örebo wijk.
Glofiälen.
Scala ulnarum.