G4:102-103


              Geometrica delineatio
                          öffwer
Bootorph och desz tillydande ägor som
       härunder wijdare ähr till at see.
       Den 24, 25 och  26 september
                      anno 1666.


            Notarum Explicatio

1.         Semmie hemmanet ähr bredh
            i tompt och åker skiffter          57 1/2 alnar
            Ähr icke mehra huuß än een gammall
            lade medh twenne ladegolf och een
            gammall stufwa som stylter stå
            vnder.

2.         Crone hemman ibidem ähr breedh i tompt
            och åkerskiffter                      53 alnar
            Ähr intet mehra huuß som een gammall lade.

3.         Frelße ibidem et halfft ähr breedh i tomp-
            ten                                         29 alnar1 
            Detta åkergierde ähr af hela byßens ägor
            som ähr tilldeelt frelßegården och ähr till vthsäde.

4.         Crone ibidem ähr bredh vthi
            tompten                                 52 1/2 alnar
            Jntet mehra huß som een nedfallen lade.

5.         Crone jbidem ähr breedh i tomp-
            ten                                         52 1/2 alnar
            och ähr intet mehra till huuß
            som een lijten boda.

            Belöper till höö på heela byn som dhe
            han fåt i åhr till                     45 laß

6.         Een miöhl quarn som migh sagdt ähr
            hafuer lydt tillförende till den gården
            som häradz skrifuarn sahlig Jahan Jahanßon
            ab alt hafuer.        

(Karttext:)

Åkerlycka
Qwaren, lyder till Lundboo.
Här tager Lundboo ägor wedh
Ödequarn, lyder till Bootorph.
Kalfwehagen och iblandh medh engh och lyder till Södergården.
Myckin skarph örjordh.
Åkerlycka
Här tager Frößtorpa ägor wedh
Prästängen.
Åker
Östragierdet medh ekeskoogh.
Bootorpa beeteshage mädh eke- och biörckeskoogh.
Här tager Leekeby ägor wedh
Åker och ähr medh skarp ör jordh.
Åker
Åker.
Här tager Liußakulla ägor wedh.
J detta gierdet ähr mädh skiön eke skogh
Åker.
Wästra gierdet mädh ekeskogh.
Här tager Kalstorpa ägor wedh.
Här tager Förlößa ägor wedh
Scala vlnarum.

(Andra anteckningar:)

Denna deliniatio præsenterat på Norra Möre tingh den 5 och 6 octobris anno 1666. Pehr P. Schatelovius

Ambiörn Larßon             
1 Härefter senare tillagt med blyerts kommer Se strålarna till