G4:71-72


(Rubrik:) Seweda häradh        Wimmerby sochn
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Brennhult cronoheman    1
B.        Vthsäde i alle gärden           6 1/2 tunna
C.        Hårdwaldz höö                   5 1/2 laß
            Till föreskrivna heman är nödtårfftig
            timmerskog och gott mulebete
            såsom och något fiske.
D.        En beteshage.
E.         Miölqwarn, gåår höst och wåår.
            Denne gårdh hafver och 1 vthengh
            i Pärstårp om höö               12 laß
            och fins igen nästa folio 73.
 
(Karttext:)

På denne sijdan <tager>1 Wimmerby ägor wedh
Pärstårp ägor proxime.
På denne sijdan tager Första hult ägor wedh.
Wimmerby ägor på denne sijdan.
Nääshult ägor proxime
Näässiön.
Scala ullnarum.

(Annan anteckning:)

Af Ambiörn Larson anno 1646, seß af en gammal qvittense book.

(Senare blyertsanteckning:)

Karta öfver Brennehults cronoheman, Seweda häradt, Wimmerby socken, upprättad år 1646 af Ambiörn Larson.

1 Troligen tager, något predikat ej synligt p.g.a. skada i papperet