G4:75-76


                                Geometrica delineatio
                                           öffwer
cronones ladegårdh Pärsztorp medh deesz åkergierder, men engen
ähr brukat till Sch<...>by ladegårdh, men åkergerdet häfdar magistraten i Callmar här till sampt Hageby
ägor är att i engh som nu magistraten häfdar men Hageby nääs häfdar heerr presidenten som ähr wijdare
till att see här nedan före aff sielfwa afrijtningen. Affmeet anno 1666.1
                                                                       

            Notarum Explicatio

A.        Pährstorp lille ladugårdh som
            fordom mannegårdz hußen påståt hafwa

B.        Ladugårds huseen som och fordom
            på stååt hafwa.

C.        Pärstorph åckergierde är til vthsäde 27 1/2 tunnor
            medh den åcker wallen som nu öde lijgger,
            och när dett blifver vpbruckat så blifwer
            liggandes half parten aff åffwan bemelte
            vth säde vthi träde

D.        Engewallen i samma gärde blifwer
            till höö när medelmåtigh hööwäxt är  30 häk

E.         Twenne åkerstycke medh något engh vthi
            ähr af Pärstorpa ägor som caplan i Callmar
            herr Sonne bruckar till vthsäde         1 18/48 tunnor
            Och hafwer bijskopen monsieur Samuel Enander
            Gyllen adler inlöst aff en borgare i Callmar.

F.         Pärhstorpa ängh som haffwer lydt till ladugår-
            den Pärstorp men en tijdh brukat och häfdat
            till Skiällby ladugårdh. Kan bekomma till höö
            när medelmåtigh hööwäxt är            300 häckar   

G.        Lambe eller kalfwehagen som hafwer tillförende
            lydt och legat till Pärstorp ladugårdh men nu här
            till häfdas och brukas af en borgare i Callmar

H.        Wachtarens stuffwa och platz som haffwer warit
            häffdat och bruckat till Skiällby ladugårdh alt
            här till men är beläget på Perstorpa ladugårds
            ägor, kan bekomma till vthsäde        2 tunnor
            Bekommer till höö när medelmåtigh höwäxt
            är                                                    1 1/2 häck     

I.          Stensöö, hafwer aff ålder och vrminnes
            tijder warit mulle beta till Pärstorpa ladu-
            gårdh men nu häffdas och brukas till
            Skällby ladugårdh
           
            Den 12 october anno 1666 berättade gamble ländz-
            mennene Oluf Jonßon i Waßmelößa och Eskel
            Folcke att detta engestycket haffwer vthi
            deras mines tijder lydt och legat till Pärstorpa
            som dee och dätt till Pärstorp burgit haffva,
            hvilket litera 1 wthvijßer.

K.        Hageby hafver för den förre danske fogden anno
            [1]1611 varit en bondeby aff fem hemman, som säges,
            men dåå är vorden af hyst och egorna förmedelst
            kongligt breff vnder staden Callmar gifvits, hvilka
            sedan ähr lagda till ängh, och blifwer till höö vthi    
            hella gärdet när medelmåtigh höö växt är 290 häck<a>r

L.         Een ängehoo? i Hageby gärde är för vvdt för
            detta och nu sedermera aff magistraten i
            Callmar, superintendenterne der sammastädes,
            kan blijfva till höö när medelmåtigh höväxt är 20 häckar

M.       Hageby näs är ett stycke aff Hageby ägor som
           är aff magistraten först vpdragit herr præsi-
           denten på sitt ämbete och sedan af höga
           öfverheeten honom donerat worden på
           frälße mans frijheet, får till höö    30 häckar               
                             
(Karttext:)

Vthsäde 1/2 tunna
Tegellada, lyder till Sölfwes <...>stens barn
Här tager Elfweslösa ägor wedh
Tegellgårds ängh som brukas aff salig Solfweslåß barn och är vthaff Hageby gärde
Tegelladan, lyder till magistraten
På denna sijdan tager Törneby ägor wedh
På denne plaan hafver superintendenten sitt stycke.
Detta Hageby gerde är medh ekeskogh och haßel iblandh
Godh hårdwall ängh
Ekebacke med sten iblandh
Wachtarens huuß och platz, vth säde 1/6 tunnor, och lyder till Perstorp
Landz vägen
Törneby pläät
På denne plaan är stadsens åcker lyckor
Saltesiön.
Betes hage.
Saltesiöön.

(s. 76)

Här tager Schielby åckergerde wedh.
Här tager Skielby beteß hage wedh
Käll eng <s>om lyder till Skiällby
På denne plaan ähr Skielby ängh
Broovijde kärr.
Steen broo och kiär
Wachter stugu
Sten backe medh små ekeeskogh
En stor steen vedh landz vägen och ett korß vthi som sägz skall vara ettt skijlldnat merke emellan Perstorp och Skelby ägor och linien vijßer nedh till Salte siön
Ekebacke medh steen
Eke backe medh steen
Skogz backar
Åker 1/2 tunne landh
Pärstorpa ängh
Perstorpa engh och delß fuller med steen
Wachtare stuga som är belägen på Perstorpa ägor
Hård walß ängh
Lambehäg[e]n som hästekrögaren i Callmar häfdar och hafwer lydt till ladugården Pärstorp
Backe medh sten
Kiär ängh medh någon små skogh vthi.
Ladegårdz hußen
På denne plaan hafwa mannegårdhz huußen påstådt när Perstorpa ladegårdh war bebygdt
Vachtarestufwa
Här tager stadsens åker lyckor vedh.
Landz wägen
Een steen som lijgger mitt på landz vägen på Såndås och huget kors vthi som är skilldnat emellan stadßens och Perstorpa ladugårdh.
Callmar gamble stadh som ännu kyrkan behållen ståår.
Slotet
Scala ulnarum
 

(Utvik:)

Wachtare stugun
Korß holmar
Slissewijckan
Eke skogh och är temmeligh skönt mullebete
Boo öhn
Draghwijkan
Ekeeholmen.
Hattholmar
Lineskär
Drycksholm
Flattholmen
Silleskiär

1 Härefter senare blyertsanteckning Norra Möre härad och Dörby eller Calmar socken