G4:79-80


(Rubrik:) Geometrisk delineation öffwer Stegeholms hws sampt deß vnderliggiande äghor, hans kungliga maijestättz och Sweriges cronoh ladugård, anno 1646.

Tiust häradh
och Låffta Sochn
                                                                                                                

            Notarum Explicatio

A.        Stegholms hws, ähr förfallitt.

B.        Stugubygningen.

C.        Köket.

D.        Smidia

E.        Provantz bodher 2.

F.        Gammal ladugårdz stugu.

G.        Fähwset.

H.        Stallet.

I.         Denne åker haffwer i mång<a> år legat öde
           och är ännu ödhe; dock thär han bliffwer
           uppbrukat kan han stiga till vthsädhe             8 tunnor

K.       Gladhamars engen, hårdwaldz höö               60 laß

L.        Gundmundz tårp        1 nybygge

M.       Detta kärr kan rödias till engh.

N.       Store gärdet, hwilket och kallas Totwijkz-
           engen, hårdwaldz engh om höö                   146 laß

O.       Koohagen, full medh eke, birke, gran och
           talleskogh, gott mulebete.

P.        Sundz engen, hårdhwaldz eng om höö           3 laß

Q.       Lille Stenbakz holma.

R.       Skarpholma.

S.        Långhskär.

T.        Jute klabben.

U.       Bockholmen

W.      Lille Juteklabben.

X.       Skansholmen.

Y.       Skantzen

Z.        Storesteen.

1.        Lille steen.

2.        Sundz backen.

3.        Liåserna holmen, är temeligit gott bete på
           medh eke, birk, haßel, gran och talleskog.

4.        Strömmen. Ett gott sijkefiske om höst och wåhr-
           tijdh.

5.        Här är och myckit skönt annat fiske, både medh
           strömingh, tårsk, abborar och gäddor etc.

           På dheße äghor är och skön timmerskogh
           sampt eke, birk och talleskogh och temmeligh              
           godh swediemark iblandh.

           På Sundz engen är godh lägenheet att sättia
           en torpare thär littera P är annoterat.

           Trägården som haffwer lydt slottet
           till brukar Päer Larson i Wä-
           sterwijk, och thär står ännu ett
           skönt päronträ behållit, den an-
           dra delen aff trägården är giord
           åker aff, ligger in i Västerwikz stadh.

           Tegelladan är all förstördh, och på
           det rummet hon haffwer ståt, såsom
           och thär om kring, är och åker giord.
           Ligger ochså in i staden Västerwijk.

(Karttext:)

Gudingz fiälen.
Gudingz wijkan
På denne sijdan taga Stuffwurums ägor wedh.
Engeladha.
Mörtewijkan.
Yxhamars wijkan.
Tårkebärget
Tårkebärgz wijkan
Totwijkan
Grönsiö sundh.
Kålgårdz wijkan
Gårdz wijkan
Skipzleden ??? åth Wästerwijk.
På detta r<...>m är Wästerwijkz stadh belägen
Scala ullnarum.