G4:90-91


                                                Geometrica delineatio
                                                          öffwer
                Höghzby prästegårdhz äghor huilken är belägen i Småland, Calmare
                lähn och Handhbördz häradh, affmätt, rijtadt och calculerat af underteknadt  
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Prästegården, kallaß Odenßöö och är deß ägor omflutne
            medh rinnande watn som denne affrijtningh uthwijser
B.        Åckergärdet wedh Prästegården, kann draga till vthsäde
            öfver alt, föruthan denne effterskrefne åckrar        3 1/2 tunna
C.        Denne twänne åckrar kan ingen rågh såås uppå
            uthan undertijden någon hafre, förty om hööst och
            wåhr, enähr stoor floodh ähr och åhn öfwerflödar,
            rinner watnet öfwer dem, deras vthsädhe ähr        1 1/2 tunna
D.        Kan blifwa till höö uthj detta giärdet, enär dett ähr
            i sädhe och medellmåtigh hööwäxt ähr                  6 laß
E.        Åckergiärdett på andre sijdan om åhn weedh Högzby kyrkia
            huillcket kallaß Nääsett, deß uthsädhe ähr             4 1/6 tunna
F.        Ängen här weedh hwillcken och kallas Nääsett, blifver
           der på till höö enär medellmåtigh hööwäxt ähr        10 laß
            Denne åcker och ängh förmeenas hafwa i förriga
            tijdher lydt till Högzby bondeby emedan dett så
            wäll som kyrckan ligger oppå deß ägor.
            Vth aff detta offwan bemälte prästegårdz vthsädhe
            ligger åhrligen en hallfpartt i träädhe.
G.        En beetheß hage weedh Prästegården som kallas Eekhagen,
            hwillcken kann vngefähr födha en häst om sommaren
H.        En lijthen träägårdh weedh Prästegårdhenn.      
J.         En lijthen humblegårdh weedh Prästegårdhenn.
K.        En sågeqwarn nårr om Prästegården uthj stoora åhen
L.         En lijthen miööll qwarn vthi Qwillen, kan gåå om hööst och wåhr.
M.        Vthmarken till denne prästegårdh är ey meehr änn emellann
            gårdhen och brooen wäster nårr uth, hwillken ähr af intit
            wärdhe.
N.        Ett laxefiske i åhen hwillckett ähr ödhe, ty strömmen
            haffver dett vthtagett.
O.        Ett lijtet åhlefiskee i åhenn.

(Karttext:)

Här tager Frööwy ägor weedh
Här tager Odenswy ägor weedh.
Här på denne sijdan tager Högzby ägor weedh.
Högzby kiyrckia
Här tager Odenswij ägor och ängh weedh.
Här tagher Hååseby ägor weedh.
Scala ulnarum.