G4:94-95                                                            Geometrica delineatio
                                                                         öfwer
            Öijesckögla skattehemman, ähr belägett i Wyrszrum sochn, Aspelandz häradh i Smålandh.1

            Notarum Explicatio

A.        Öijeskögla1

B.        Vthsäde vthi alla twå lyckorna
            medh dhet som een deelß i träde
            ligger till                                    7 1/2 tunna     

C.        Fåår till höö i alla twå gierderna medh engiar
            nähr medell måthigt höö wext
            ähr                                           14 dragar

            Hafuer och så denne gårdh een vth-
            iordh eller kier änge stycke, kom-
            mer till höö till                           2 1/2 dragar                 

            Humblegårdh fins her intet, skoogh
            och muhle beete fins tembligen skiönt
            och något lijtet fiske watn.

            J åfuanbemelte twenne åkerlyckor
            ähr sandiordh och een lijten deelß
            swart myllan.

            Denne åfwanbemälte skattegårdz hemman Öijeskogle kan icke blifwa behållen
            vthan han åtniuter någon förmedlingh, bådhe i wist och owist, så
            frampt at torpet ähr taxerat till cronan för 1/4 dels hemman, hwilket
            stelles till höghwelborne herr general majorens wijdare resolution. 
 
(Karttext:)

På denne sijdan tager herr Stakelbärgz vth iordh weedh, får till starr 1 1/2 dragar.
Sihielß boo kiella.
På denne sijdan tager Grumkeboo ägor weedh.
Een lijten miölquarn som lyder till Öijeskögla
Åkergierderna.
Espefalßbroo.
Så tembligh godh ängh iblandh medh ekeskoogh.
Jfrån detta ängiehörnet och effter wägens krookheet och in till Weßterhultz fägata ähr 1000 alnar

Wästerhult ähr et tembligit torpestelle, bådhe till åker, engh, humblegård och andra lägenheter.
Efter ögne måttet till vthsäde      3 1/4 tunna
Kan bekomma till höö i gierderna
och ängiar till                            14 dragar
och een skiön humblegårdh.
Finnes till detta torph got muhlebete
och tarfweskoogh.   

På denne sijdan tager gårdzens vthmark weedh.
Här tager Westerhultz ägor weedh, men aldrigh medh råå och röhr vmlagdt vthan alla dager legat vnder Örjeskögla som migh förkunnat ähr.
Scala vlnarum.
Ambiörn Larßon.

1 Härefter tillskrivet skatte med blyerts
2
Aspelandz häradh i Smålandh tillskrivet i efterhand