G4:97


Effter Hanß nådheß höghwälborne herr landzhöffdingens
Padher1 Hammerskiöldz skriffteliga befalningh, deth iagh skulle
reeßa till Faßnefall och deß ägor granneligen och noga
affrijta, haffwer iagh vndertecknat, affrijtat som här vndher
är widare till att see, anno 1667.


            Notarum Explicatio

A.        Faßnefall semiehemman 1 heelt. Byggningatompten till behörige gårdh är breedh 100 allnar, är till vthsäde 1 1/2 tunnor,
            som huußen på ståår medh en humblegardh aff 280 stänger    ORDNING?
N1.      Och finnes en skattetompt widh samma gårdh som är 40 allnar i bredden, som hörer bondhen Swen till
            enskijlt, och haffwer dher pa2 breff, men om han kan ??? någon dheel j åkergierderna, ängh
            vthmark och fiske watn, dhet hemställer iagh höga öffwer-
            heeten att disponera.
B.        Östragiärdet  är till vth sädhe         
            35 tunnor
C.        Södhregiärdet till vthsädhe      5 40/8 tunnor
            nagodt3 bättre åcker, medh suart
            mulla i blandh.
D.        Wästre giärdhet till vthsädhe   4 tunnor
            medh rödh mulhiordh och stora bergh
            och steenskarff vthi
E.         Kan bekomma till höö på ängen
            när medelmåttigh höwext är till
            24 dragar och är sanck och ful
            medh skough.

            Skough, vth marck och fiske watn
            finnas till dhenna gårdh, så täm-
            meligh godh.

(Karttext:)

Här tager Sewestorpa ägor widh.
På dhenna plaan tager Torpare haghen widh som brukas aff Swen Faßnefall och löper nedher i siön, huilken han af ållder häffdat haffwer.
Här säges at Swen i Faßnefall haffwer en skatte vthiordh som kallas Gapeslät
Kyrckewägen ifrån Sewestorp åth Pelarna kyrckia.
Beteshaga
En tämmeligh skiön beteshaga och i blandh medh fall[l]e skough, granskough och någodt borke skoug
Långebro kiärr.
Kiärr
Hårdwals ängh medh bergh och sten skiarff vtj
Scala ulnarum.              
1 D.v.s. Peder
2 D.v.s.
3 D.v.s. något