G4:99


                 Geometrica delineatio
                              öffwer
Wälsnääs crone ett och ett halft heman medh
alla desz ägor och lägenheeter, hwilken är belägen i
Smålandh, Calmare lähn, Handbörs häradh och Fagerhult sochen,
              affmet och rijtat anno 1667


            Notarum Explicatio

A.        Wälsßnääs cronehemman         1
B.        Ibidem et halft hemman som hafwer aff ålder och
            vrminnes tijder warit bruckat till åffwanbemälte
            gårdh

C.        Wälßnääß bägge gärdeena kann
            draga till vthsäde i hoop            15 3/4 tuna
D.        Kan bekomma till höö på engarna enär
            medelmåtigh hööwäxt är och gärdeena  30 häckar

            Befijnnes och till denne gårdar godt mulle-
            bete och skiön fälleskogh.


(Karttext:)

Kalfwe hage
Hård waldz ängh Norra gärdet
Här på denne plaan är fult medh bergh och ekeskogh
Swart mylla
Kärr ängh
Kiarr1 ängh medh någon skogh vthi
Kiäfle sundh
Kalfwe siöö vdd.
Bastugu wijken
Swart mulliordh
Kalfwe hagen är full medh bergh och ekeskogh
Slateröö
Swar<t> mull jordh
Här vppå denne plaan är medh bergh och eekeskogh hårdh wallz ängh
Kiäfle gärdet
Store Välen lacus
Kiäfle sundh
Scala ulnarum              
1 D.v.s. Kärr