Gimo:2a


(Rubrik:) Skiäfthammar

Notarum Explicatio

A   Igelsbygda skattehemman    ½  Vthjord 1/4

B   Östergiärdet vtsädhe                                       5 7/8 tunna
C   Wästergiärdet medh wreten vthsädhe              5 3/8 tunna
D    Höö aff engen                                                78 laß
E    Tuå små slåtter hagar höö                                 4 laß
      Giärdez höö huart åhr                                       8 laß
                                                       Summa höö   90 laß 

2    Öst<e>rgården skattehemman ½ är 6 2/3 öresland
       Vthsädhe j östergiärdet                                   3 11/16 tunna
       Wästergiärdet medh wreten vtsädhe                3 1/4 tunn
       Eng till höö                                                     57 ½ laß   
4     En squaltequaren går höst och wår
3     Wästergården skatte vthjord  1/4 hemman är 4 öresland
       och uthgiör fine uthlagor till hopa medh wäster
       gården j Wreta num 1 bådha för eet hem-
       mans utlagor.  
       Vthsädhe j östre giärdet                                  2 3/16 tunna
       Wästergiärdet medh wreten uthsädhe              2 1/8 tunna  
       Eng til höö                                                      32 ½ laß

       Till deße hemman ähr godh timber och kålskog
       sampt mulbet, fijske ähr här jntet.

(Karttext:)

Skog och utmark på alla sidhor
Hårdwalß eng måßig ibland
Lind
Kalf haga
Kalf haga
Lind
Sanckt kiär och moraß
Lind
Lind
Lind
Lind
Skog och vtmark på alla sidhor