Gimo:2b


(Rubrik:) Olandz härad      Skiäffthammar sochn

Notarum Explicatio

A   Wreta skattehemman            3
B   Vthsädhe j östergiärdet dett ena åhret                27 9/16 tunna
C   Vthsädhe j båda södhergiärden                         22 3/8 tunna
        J östergiärdett ähr lerjordh.
      J bådha södhergiärden ähr suart mylla och
      öhrjordh.
D   Wästerengen hårdwalß eng sanck ibland höö     39 laß 
E    Kiörke hagan hard wall och skiönwall höö         30 laß
                                                 Summa höö            69 laß

1   Wästergården skattehemman 1 är 4 1/3 öresland
    
Vthsädhe j östergiärde                                        6 7/8 tunna
     Vthsädhe j bådha södhergiärden                           5 11/16 tunna
     Eng till höö j wäster engen och kyrkhagan           17 1/3 laß
F   En slåttar haga om höö                                       2 laß
     Engz fiällar i Gimmu eng om höö                          5 laß
4   Humblegårdh.
     Till detta hemman ähr och en skatte uthjord
     Igelßbygda benämd ähr 4 öresland och fins
     igen folio <...>
2   Millangården skattehemman 1 är 10 öresland
    
Vthsädhe j östregierdet                                       15 15/16 tunna
       Vthsädhe j bådha södher giärden                        12 3/4 tunna
G   En wrett uthsädhe                                               3/16 tunna
        Eng till höö j wäster engen och kiörck hagen       40 laß
H   En betz haga och kalf hagar.
      Engzfiällen j Gimmu eng om höö                         12 laß
5    En humblegård.
6    En squaltequaren går host1 och wår.

3   Norregården skattehemman 1 är 3 öresland
    
Vthsäde j ötregierdet                                          4 3/4 tunna
     Vthsädhe j båda gierden                                     3 15/16 tunna
I    En wret vthsädhe                                                9/16 tunna
     Eng till höö j wäster enge och kyrkhaga               12 laß
     Engz fiällar j Gimmu eng om höö                           4 laß
     Vthjordz eng j Ingfrömora höö                            3 laß
     Och finns igen folio <...> littera 3
     Till denne by ähr skog och mulbet effter
     nötorfften. Fiskerij i åhn någå littet.

K   En engz hage ligger på kyßanß2 egor
      och Antonius i Gimmu brukar honom.
      Om höö                                                             2 laß


(Karttext:)

Gimmu bruk proxime.
Detta stycke lydher till Gimmu.
Gimmu giärde på denna sidan
På denne sidan haffwa denne by sin skog och utmarck.
Gimmu eng proxmie
Ryßlinge eng proxmie och Frößåkerß häradh
Lind
Lind
På denne sidan ähr norre Skiäffthammars giärde
Scala Ullnarum


1 Sidhänvisning saknas.
1 Fel för höst.
2 Troligen kyrkans som avses.