Gimo:3c


(Rubrik:) Olandz härad     Skiäffthammar sochn    

Notarum Explicatio

   
Norre Skiäffthammars by. Hemman 6
A   Vthsädhe till helle byn dett ena året                  38 tunnor
B   Vthsädhe till hella byn dätt andra året               36 11/16 tunna
C   Diuregårdz engen hårdwall med gran och biork skogh
      om höö                                                          34 ½ laß
D   Kiörkehagan skiönwalß eng om höö                34 ½ laß   
E   Kiällhagan skiönwalß eng om höö                   17 1/4 laß

1   Wästergården Chronehemman ½ är 6 öresland
    
Vthsädhe dett ena åhret                                    7  tunnor
     Vthsädhe dett andra åhret                                 6 7/8 tunna
F   En wret vthsädhe                                              3/8 tunna
     Eng till höö                                                       15 laß
     Engeßfiällar j Gimmu eng om höö                      4 ½ laß
G  Humblegårdh
2   Ibidem skattehemman ½ är 4 öresland
    
Vthsädhe dätt ena åhret                                    4 11/16 tunna
     Vthsädhe dätt andra åhret                                 4 9/16 tunna
     Eng till höö                                                       10 laß
     Engeßfiällar j  Gimmu eng om höö                      3 laß
     En skattevtjordz eng kallaß Ingfrömora och
     finß igän folio <...>  littera 4 om höö                   5 laß
3   Ibidem chronehemman ½ är 6 öresland
    
Vthsädhe dett ena åhret                                     7 tunnor
     Vthsädhe dett andra åhret                                  6 7/8 tunna
     Eng till höö                                                        15 laß
     Engeßfiällar j Gimmu eng om höö                       4 ½ laß
H   Humblegårdh                                                    
4   Ibidem klåkaregården chronehemman 1/4 är 2 ½ öresland
    
Vthsädhe dätt ena åhret                                     2 15/16 tunna
     Vthsädhe dätt andra åhret                                  2 7/8 tunna
     Eng till höö                                                        10 1/4 laß
     Engeßfiällar j Gimmu eng om höö                       1 ½ laß
5   Ibidem frälßhe 1 vnder Rungarna? härr-
     gårdh är 7 öresland
     Vthsädhe dett ena året                                       8 3/16 tunna
     Vthsädhe dett andra åhret                                  8 tunnor
I    2 Wretar vthsädhe                                             1 1/8 tunna
     Eng till höö                                                         17 ½ laß
     Engeßfiällar j Gimmu eng om höö                        16 laß
     En vth eng kallaß Loßmora och fins igen folio <...>
       Littera B om höö                                               1 ½ laß
K   Humblegårdh.
6    Ibidem frälße hemman 1 vnder Ora härrgård
      ähr 7 öresland
     
Vthsädhe dätt ena åhret                                     8 3/16 tunna
      Vthsädhe dätt andra åhret                                  8 tunnor
      Eng till höö                                                        17 ½ laß
      Engeßfiällar j Gimmu eng om höö                       16 laß
      En  vtheng kallaß Loßmora och fins igen folio <...>
       
Littera B om höö                                               1 ½ laß
L   En liten slåtterhaga om höö                                  2 laß

     Deße engezfiällar som förre-
     skrefne ähro nembligen Gim-
     mu engzfiellar finns igen folio
     Littera <...>

7   Ett stycke åker ähr skiänkt
     till Skiäftthammarß kyrkia
     vthsädhe                       5/16 tunna
8   Skiäffthammars kyrkia.
9   Skiäffthammarß marknanß-
     platz och krogen.
     Till denne by är giärßell
     och wedhskogh sampt got
     mulebete.
     Litett fijskerij j ån.

(Karttext:)

Wreta eng proxime
Wreta giärde på den sidan
Lerjord
Lerjordh
Lerjord
Wattansta eng proxime
Lerjord
Kalf haga
Lind
Lerjord
Lerjord
Frößåkerß härad
Lerjord
Skog och vthmark på den sidan
Södher Skiäffthammars egor på denn sidan
Scala Ullnarum