Gimo:4a


(Rubrik:) Olandz härad    

Notarum Explicatio

A    Bootmora hemman   2
B    Norre och östergiärdet vtsädhe                     4 7/16 tunna
C   Södher giärdet vtsädhe                                  5 3/4 tunna
D   Eng om höö alß jhop                                     53 laß
      Vthj alla tre giärden är öhr och sand jord.
2    Norregården skatthemman är 3 öresland
     
Vtsädhe dett ena åhret                                  2 ½ tunna
      Vthsädh[dh]e j södergierde det andra år        2 tunnor
      Eng om höö                                                  23 laß
3    Södhregården skattejord 2 öresland
     
och cronejord 2 öresland
      Vthsädhe j norre och östre giärdet                 3 1/4 tunna
      Vtsädhe j södhergiärdet                                2 7/16 tunna
      Eng om höö                                                 30 laß
4    En squaltequaren till båda hemmanen
      går höst och wår.
     
      Till denne by ähr godh timberskog,
      näffwerskog och kolskog, sampt
      och gott mulbete. Fijskijrij intett.

(Karttext:)

Klykßmora eng på den sidan
Kalf haga
Hårdwalß måß eng
Kalfhaga
Lind
Lind
Skog och uthmark på alla sidher
Hårwalß eng medh biörk och talle skog
Skog och utmark på den sidan
Små starwalßeng
Skog och uthmark på den sidan