Gimo:4b


(Rubrik:) Olandz häradh          Skiäffthammar sochn

Notarum Explicatio

A    Södher Skiäffthammar skattehemman 3, frälßehemman 3.
B    Wästergiärdet medh tuå wretar utsäde               33 3/8 tunna
C    Norre och östre giärdet utsädhe                        40 3/16 tunna
D    Eng till höö till hella byn                                     242 laß
E     Kålhagar till helle byn, och kalfhagar
1    Norregården skattehemman 1 är 5 5/24 öresland
     
Wästregiärdet medh tuå wretar vthsädhe            5 ½ tunna
      Norre och östre giärdett vthsädhe                      6 3/4 tunna
F    2 wretar vthsädhe                                              1 1/16 tunna
      Eng till höö                                                         40 laß
      Engefiällar i Gimmu eng om höö folio <...>                        laß
      Detta hemman hafver och eng j Bummermora
     
om höö <...>  laß sampt och skog.
2    Ibidem frälßehemman 1 är 8 öresland, detta hemman
      ligger 4 öreßland till Mörby slott, och 4 öresland
     
till Ora härgård.
      Vthsädhe dett eena åhret                                    8 3/8 tunna
      Vthsädhe dett andrå1 åhret                                 10 1/8 tunna
G   En wret vthsädhe                                                ½ tunna4  
      Eng till höö                                                         60 laß      
      Engeßfiällar i Gimmu eng om höö folio <...>   
H   Eng och betz haga duger till åker.
3    Ibidem skatteh<e>mman 1 är 4 2/3 öresland 
      Vthsädhe dätt ena åhret                                     4 7/8 tunna
      Vthsädhe dätt andra åhret                                  5 15/16 tunna    
I     4 styckn wretar vthsädhe allj hop                       2 1/8 tunn
      Eng till höö                                                        35 laß    
      Engeßfiällar j Gimmu eng om höö folio <...>            laß  
7    Humblegård                                                     
      En vthjordz eng kallaß Jngfrömoraan höö           2 ½ laß  
      och finß igen folio <...>   littera 2 är 1 öresland.
4    Ibidem skattehemman 1 är 5 5/24 öresland.
     
Vthsädhe dett eena åhret                                   5 ½  tunnor
      Vthsädhe dett andra åhret                                 6 3/4 tunnor
K   2 styckn wretar wtsädhe                                   1 1/4  tunna
      Eng till höö                                                        40 laß
      Engeßfiällar j Gimmu eng om höö folio <...>      <...> laß
        Till detta hemman ähr och en vtjordzeng
      kallaß Klykßmor, och finneß igen folio <...> littera A
      om höö                                                            10 laß
      Dätta hemman haffuer lägenhet till skog och
      wedh i Klykßmora eng.
5    Ibidem frälßehemman 1 är 4 ½ öresland
     
Vthsädhe dett ena åhret                                    4 9/16 tunna
      Vthsädhe dett andra åhret                                 5 5/16 tunna
L    4 stycken wretar vthsädhe all j hop                   2 3/8 tunna
      Eng till höö                                                       33 ½ laß
      Engeßfiäller j Gimmu eng om höö folio <...>      <...> laß
6    Ibidem frälßehemman 1 är 4 ½ öresland         
      
Vthsädhe dett ena åhret                                    4 9/16 tunna
       Vthsädhe dett andra åhret                                 5 5/16 tunna
M    5 styckij wretar vthsädhe                                 1 5/8 tunna
       Eng om höö                                                      33 ½ laß
       Engeßfiällar j Gimmu eng om höö
       <...> laß folio <...>
8     Humblegårdh
9     En wäderquaren till detta
       hemman.

       Till denne by är skog till gerßel
       och wedbrand, samt fijskerij
       lijtett j åån.

N    En engßhaga till num. 3
       om höö                                                            3 laß
O    En w<r>et till hella byn vtsäde                          ½ tunna

(Karttext:)

Norre Skiäffthammarß giärde proxime
Lerjord
Skog och vthmark på denne sidan
Lerjord
Grund jord
Lerjord
Lerjord
Hårdwalßeng medh star j bland
Frößåckerß häradh på den sidan
Lerjord
Sandjord
Hardwalß eng medh små star j bland
Hardwallß eng fult medh tuffwar
Lind
Wale eng på den sidan
Walle giärde på den sidan
Skog och vthmark på den sidan
Walle egor på den sidan
Fastbollß eng på den sidan
Knutzbolß giarde2 på den sidan
Scala Ullnarum
                                


1 D.v.s. andra.
2 D.v.s. giärde.