Gimo:5a


( Obs! Notarum Explicatio till karta 6B)

(Rubrik:) Olandz härad         

Notarum Explicatio

A    Lysta skattehemman 1. Cronehemman   2 ½
2    Norre giärdet vtsädhe                                             17 tunnor
3    Södhergiärdet vtsädhe                                            18 tunnor  
      Vthj bådha giärden ähr sandjord.
4    Södher engen små starwall om höö                           34 laß
5    Norre engen moßwall om höö                                  48 laß
      Giärdez h[h]öö                                                         13 laß
                                                             Summa höö       95 laß

6    Norregården cronehemman ½ är 4 öresland. 8 penningland
     
Haffwer j bymall                                                        13 alnar
     
Vthsädhe j norre giärdet                                            2 ½ tunna
      Vthsädhe j södhergiärdet                                           2 3/4 tunna
      Eng om höö                                                              13 laß
7    Ibidem cronehemman 1 är 6 öresland och 8 thr
     
Hafwer j bymall                                                       19 alnar
      Vtsädhe j norregiärde                                               3 ½ tunna
B   En wret såß samme åhr vtsäde                                  ½ tunna
      Vthsädhe j södhre giärdet                                         3 3/4 tunna
      Eng om höö                                                              19 laß
8   Ibidem skattehemman 1 är 13 öresland                      
    
Haffwer i byamåll                                                       39 alnar
     Vthsädhe j norregiärdet                                              6 ½ tunna
     Vthsädhe j södhergiärdet                                            6 3/4 tunna
     Eng om höö                                                               39 laß
9   Ibidem cronehemman 1 är 8 öresland                       
     Haffwer j bymåll                                                        24 alnar    
     Vtsädhe j norre giärde                                               4 ½ tunna     
     Vtsädhe j södhergiärdet                                             4 3/4 tunna        
      Eng om höö                                                              24 laß       
10  Ett nybygge.
C   En wret ther till vthsädhe                                            1/8 tunna      
      Not. deeß föreskrefne 3 cronehemman
      haffwa och 3 engetegar huar j
      Brelötz frälße eng om höö alla
      tillhopa                                                                      5 laß 
     
Till denne by ähr och en måßa
      kallaß storre måßan om höö allihoop                          32 laß
      Stundom fåå dee slå honom och stundom
      intett, ty vnder tijden står där
      watten på honom ifrån Gimmu
      bruk.
      Till denne by ähr ingen skog och
      mulebet så synerligen, eij heller
      fiskerij.

(Utanför ramen för Notarum Explicatio:)

Scala Ullnarum