Gimo:6a


(Rubrik:) Ola<ndz> här<ad>1      Höökhuffwudh sochn  

Notarum Explicatio

A   Fålkemora cronehemman    1.
      Frälsehemman ibidem 1 under Ora.
B   Östregärdet och wästre gärdet medh tu små
      wreter som och såeß samme åhr vtsädhe              <...>
C   Norgiärdet vtsädhe                                              <...>
      I alla giärden2 är sandjord.
1.   Östergården crone hemmanet haffwer j byamall3  40 alnar
      Sår j öster och wast<e>rgiärdet3 , med wreten      <...>
      J nore giärdet vtsädhe                                             <...>
2.   Wästergården frelsehemman haffwer j bymåll      20 alnar
     
Vtsädhe dett ena året j öster och wästergiärdet      <...>
      J norre giärdet vtsädhe                                            <...>
D   By engen hårdwall och måßbotten höö                  20 laß
E   Siöar eng starbotten höö                                        12 laß
F   Fornebolet måß båtten om höö                              14 laß
     Giärdez höö till bådha hemmanen                           24 laß
                                        Summa höö                        66 laß
     Höö till crone hemmanet                                        44 laß
     Till frälse hemmanet                                               26 laß
G   Sågequaren till wästre gården
H   Sqwaltequaren till bådha hemmanen.
I    Detta eng stycky kommer höö Kuffu
    
präste gård till och drage höö                                 5 laß
     Till samme by ähr godh skog och vth-
     mark, fijskerij intett.

(Karttext:)

På den sidan tager Råderne enger wedh
Kiär Nota hic.
På den sidhan en half mill härifran4 tager Lysta eegor wedh.
Dammen.


1 Orden delvis dolda av en flik papper.
2 Härefter ett eller två ord överstruket/na ms.
3 D.v.s. wästergiärdet
4 D.v.s. härifrån