HLa:1

Geometrisch affriitningh och calculation öffwer Folkestadh i Dingtuna sochn beleget
med deß åker och engz rätta quantitet och
qualitet sampt annotationes ad margines om alla legenheether som byn till nytta och fördel
såßom och skada, och affräknat ähr, dher
aff itt wist förslag giöras kan huru
högt hwart heman for sig taxeras
må, så at thet blifwer behålet

Effter then instruction som aff hennes kungliga maijestäth gifwen ähr
öfwer skate och chroneheman afmätit och calculerat
anno 1643
aff
Wilhelm Christopherßon

Notarum Explicatio

A    Folkestadh ähr tuenne hemman både till hopa     24 örßland    
B    Vtsäde till byn thet ena åhret                              26 tunnor
C    Vtsäde thet andra åhret                                     23 tunnor
D    Vtsäde i engen nyß vptagit till samma åhr           2 1/8 tunnor
E     Hårdewaldz höö aff engen                                12 laß
F     Hårdewals aff södre engen                               16 laß
G     Et åkerstycke lyder till Gripia 

Specialis Explicatio

1    Wäster gården ähr crone                                    8 örßland

       i bymelningh och till samma heman
       vthiordh                                                            4 orßland1
       Och ähr särskildt2 i åker och eng hwilkens
       quantitet wijdare her vnder förmeles
       vtsäde till denne gården thet ena åhret                10 3/8 tunnor
H    Vtsäde på vtiorden till samma åhr                       5 ¼ tunnor
       Vtsäde till samma gård thet andra åhret              10 tunnor
I      En wreet till samma åhret                                   9/10 tunnor
K    Vthsäde på vtiorden till sama åhr                        7 tunnor
L     Höö aff linder i sama vthgiord wreet                 10 laß
      
Hö aff byengarna tillhopa                                   11 laß
M    Hö aff vtiordzengen                                           6 laß

2     Östergården ähr frelße                                       12 örßland
                          
vnder Ekeby
      Vthsäde till denna gården thet eena åhret             15 9/16 tunnor
     
Vtsäde thet andra åhret                                       15 1/16 tunna
     
Höö till samma heman                                         17 laß

      Till denne by ähr ingen skog, fiskewatn
     
eller quarnastrom, mulebet lijthet.


(Karttext:)

Valby ägor på denne sidan
Lermylla
Lermylla
Let jordh
Lett jordh
Boberga ägior på denne sidan
Lett jordh
Ler mylla
Betes haghe
Grippia ägor på denne sidan
??sla ägor på denne sidan
Let jordh
Lermylla
Lermylla
Lermylla
Grippia ägor
Let jordh
Ler mylla
Let jordh
Tienligit till åker
Ler mylla
Råby ägior på denne sidan
Scala ulnarum


1 Fel för örßland?
2 Papperet skadat.