HLa:3


Description eller förklarningh

När alntalet aff Rv pastoris åker A bliffwer jäm-
fördt medh Klapstabonas åker B salunda1 för ståendeß alt
hwadh som är begripit inom begges deraß åkerhaghar,
så wäl åkerarnas som Swallandh, befinnes att Klappestabo-
na haffwa en fierdedeel aff heela åkern, emot hvil-
ket pastor ingen åker haffver.

Engerne her hemma wedh anbelangandhe, befinnes
och så prestebordet wara præjudicerat vthi större quantitet
som medh åkern förröffwat är

C är en råå icke vthan särdeles orsaak tijt lagder.
D, E, F synaß wara såsom wijsare, emedhan råån
C dhem vthwijser medh sigh wara vthi recta linea.

G, H, I, K, L, M äre the wretar som Klapstabonar
haffva intaghit aff oskifftan skogh.

N är bastuhaghan hvilka Klapstabonar för mena
att wara vthi sitt skiffte.

O, P kongz gårdz äghorna

R, S är Klapstabonaß engesdealar.

T, Q är pastoris engh.

X Klapstabonaß engh


??? prestebordz och Klapstas haffwer ängh
medh flijt och granna acht affmätt åhr 1652 jn junio

                            Erick Eriksån
                                Niure


1 Fel för sålunda?