HLa:4


Wti thenne taffle bliffuer korteligen tilkenne giffuit hur<u> ??? sochn och Norbo sochn liggia
??? och huru / som D???rne bru?? in i Norboo sockneskog ligger ifrå ??? ???er och huru the
draga ge1 ifrå ??? sockn och / sockn ??? mitt in i Norboos sockne skoog2


Söder
Senannsiö
Norsbron
Then siön som kallas Södre Dill och ligger sönnan Storm näset
Affua siön
Myra wägen till ???..wallen
Dil<sb>o ki<yrkia>
Södre Dil
Thene är Storm näset och ligger i ved öfre i store dilen på samma ved ligger nedre och
Nordanängia
Nordanäng
Åker
Södre Dil nordanom näset
Norbo socken ligger på en sådana ved emillan både dilerne och samme ved är en halff
fierdings wäg bred ther han är bredest och sockneskogen ligger nordan Norredil och ??? ??? både
böndernes och prästebortzens
N<or>bo ki<ör>kia
Norboos bron
Norre Dil
???
Bivraå Eks kiörkia
Ifrå Norboo sockn och åt socken skogen nordan siön är en mil
Näffuer, barck, timber ??? ther som Dilboerne taga på Norbo sockne skog ??? genom ån widh
Norboos broon och in ??? i Södre Dill
Fallebo ????? och bönderna ????????? siö ??? milen
?????????????????????

Norbo sockneråd  begynnes
Diupedaal och leder til lille tiernen, sed<an>
Lille bärget, tädan och i Kråkeholmen, sed<an>
???, sedan i ??? holmen, sedan
Södre bode sanden, sedan i leena och
broon, sedan i Skarås holmen.
??? och ther tager ???
i Skintene ???
skippöl
ed1 Ordet överstruket.
2 Bladet skadat, texten svårläst.