HLa:6


Åhr 1749 den 20 septembe<r> är thetta document
och afritning wid Biuråkers ting upwijst
och upläst samt innehållet, hwad Dolne-
maren angår, i protocollet in fördt och
af nämnden til theras richtighet befun-
nit, som betygas

På härads rättens wägnar
                Sven Grillman


III. Numero 1.

Litera A