HLa:7a-8b


(Rubrik:) Geometrisk carta af Imme tårps egor, som ähr ett fiärde dehls crono-hemman uthi
Wärmelandh och Carlskouga sochen, hvilket kongliga maijestäteth till låtet hemmans
patronen Johan Usingh inlösa skatträttigheeten.

                        Notarum Explicatio

                                                                                                            Åker jordh            Engh
                                                                                                            tunlandh                laß
Litera    A        Hemmanetz huus tåmpt.
             B        Den åcker jord som här till finnes, hwilken
                       så om skifftas att åhrligen tredie dehlen ligger i
                       träda och twenne dehlen åhrligen såås, beståår
                       af effterfölliande naturer
                   Numero 1 och 2 twenne åcker wretar af sand jordh,
                      hwars fruchtbarheet kan berächnas till hwart
                      femte korn                                                                                     3
                  Numero 3, 4 och 5 beståår af muhl och sandblandat jordh,
                      som till ähringe kan beräknas till huart sjätte korn1            9 5/8
                  Numero 6: En haga af sandhmoen intagen som ähr tvenne åkrar
                      vpbrutne som fuller kan medh annor iordh och giödzel
                      förbättras
                      Dugl linde wall, åker wretarna 1 ¾ tunlandh á 2 laß                                    3 ½
            C        Een ängie wreet af hårdh wall 2 1/8 tunlandh á 1 ½ laß                              3 3/16
            D        Een ängh widh elfwen af schiön små wals gräs
                      1 ¼ tunlandh á 3 laß                                                                                     3 ¾
            E        En ängh söder om landzwägen, wthi hwilken dee dugl
                      sidhländige parkar tecknade medh numero 7 och 8, som draga
                      13 ¾ tunlandh á 2 laß                                                                                   27 ½
                  Numero 9 ibidem höghländigh och senare wpröjdt doch steenigh
                      mark 7 ¾ tunlandh á 1 ½ laß                                                                        11 5/8
            F       Nyröjningar wp widh elfwen                                                                                 4
            
                                                                                                                       6 ¼              53 ¾
            
            G      Den generale rågångh hwilken anno 1652 den 23
                    augusti af laghmanen ??? Matias Pleningschöldh,
                    bergmästaren ??? Sten Anderßon sampt bärgz-2 
                     
   (Här en flik, högra delen förstörd:)

                    (Första raden oläslig)
                    ??? Christer Bondeh o<…> <…>
                    <…>olution af nästliggiande oc<h> <…>
            H     Denne linia ähr af tun<…> <…>
                    Emellan sigh och Vahlås <…>


1 Veck i papperert gör texten svårläst.
2 Härefter en rad som inte går att läsa p.g.a. skada i papperet ms.


                    Numero förstå Påhls b<…> <…>
                    Een Bärgz hult vppå hw<…> <…>
            I       Denna linia vpwijsar h<…> <…>
                    Eett bärgh östan wid h<…> <…>
                    Emedan Immetorp oc<h> <…>
                    Vtföre wäster i ?la<…> <…>

(Karttext:)

Sten holma
Wtters bäckz egor på denna sijdan
Stor måßan
??? bärijet
Sihibu furu skough
Myket bärghot och oländigh mark
Brökie gårdz egor på denna sijdan
Biörusteen ähr ett skråf bärgh medh stora stenar på liggande
Talle och gran skough sampt stenigh mark
Måßa
Wijnter wägh
Gån
Måßa
Gåna
Abbor kiärnna egor på denne sijdan
Tuul
Små talle skough och bäriogh mark
Stor Vutuan nau
Imme torp hyttan
Sand jord
Lind
Mull
Lind
Små ??? skough och stenigh
Winter wägh
Mark
Damlänedat
Lind
Bröckie gårdz engh
Grindh
Tohlz bäken
Wahl åsens egor
Sidländigh
Pöllbanet
Tohlen lacus
Liungh baka medh biörke skough
??? och sidländt
Liungh baka
Sidländigh wall
Hegh
Möker lacus
Bubbe
Ludol???
???rget
Wahl åhs egor på denna sijdan
Schala vlnarum  

(Etikett och påskrift baksida, borttagna vid konservering:)

(Relativt modern:) Numero 45, landtmäterikarta 1652, Immetorp
(Äldre:) Geometrisk karta öfver Immetorps egor 1652
            Imetorp