I1:003

(Insida pärm och första sida i jordebok I1 med anteckningar)

(Överst t.h.:)
Pp1. den 8  february Anno 1696
Remitteras till (överstruket ord) .... (svårläst ord, kluddigt)
ad mandatura
Hans Pald Manu

(Senare anteckning överst t.v.:)
U.1.

Reviderad, hvarvid de till denna
Chartbok gjorde anvisningar i Jorde-
boken är tecknade med   1    år 1823
                                        +
            af G. R. Lagerstråle

(Senare text:)
Effter Jngenieuren Schröders giorde
muntlige berättelse den 27 february 1713
skall han hafft order at Conferera
desse Sahlige Geddans Chartor emoth
sielfwa planen det han och be-
rättat sig effterrattit med hwilket
arbete han skall warit sysel
sat öfwer en Månad jemwähl
och äfwen sedt dem till uthräckningar
hwilket tiänar till effter-
rättelse.
??? berättade Schröder sig hafwit
afftagit
en hop /andra/ hemman för hans
Excellence Ammiral Generalen som
han sändt sit andra arbete
bör in...???

(Anteckning i nedre delen av insidan:)
Anno 1713 den 27 februari är denna Bok af ... .... herr Assessoren
Starkirke Contoiret: till Kungliga Landtmätery Contoiret
efter Directeurens ingifne Memorial till ... ......
Com....

(Höger sida, senare anteckningar:)
Anno 1713 är denne Book i Konglige Lant-
mätery Contoiret, till åkrens uthräknin-
gar å nyo reviderat, och har man där
wid fölljande differencer befunnit.

    Jfrån Kunglig Mayestät och Cronan uthbytte hemman
Allmö upförs för 18 3/4 Tunland men befinnes 17 1/4 Tunnland
    förutan ½ Tunland som med blyerts afteknat är.
Arpöö        2 1/4 Tunnland        1 3/4 ; men
    dessutan finnes linda ½ Tunneland.
Dagstorpshemmet 5 Tunland har allenast 4 1/4 separerat
    åker, men torde wäll bära han så mycket af hela
    åkrens innehåld, som nu under Sätery ligger.

    Wederlags hemman
Pärtorp är uthräcknat till 14 ½ Tunnland befinnes 16 dock
    synes åkern wara mycket stenig.
Bommestorp upförs 11 3/4 Tunnland är högst 11 Tunland
Russtorp                   2 ½ Tunland är knapt så mycket
     med de många stenrösen i åkern finnes.
Tornery                8 ½ men allenast 7 ½ som
    från dee andra grannar finnes wara sepa-
    rerat.
Nota Häitorp består af 2ne och Bomestorp af 3 hemman;
    Ett på hwardera stället gått i Byte.