I1:005 Register

Register uppå dee Chartor som öfwer
åthskillige Bytes hemman i denne Book finnes inbundne
_______________________________________________________
        Jfrån Konglig Mayestät och Cronan uthbytte                            Folio

                            {Förkärla Sochen        {Salteng                                1
                            {                                   {Allmö                                 2
                            {
                            {Listerby Sochen         {Wagnö                                3
                            {                                   {Arpö                                   4
                            {
                            {Edsta Sochen                Hattetorp                            5
                            {
Medelsta Härad  {                                    {Hiortzberga, Prästgården}  6
                            {                                    {                     och Kyrkan}
                            {                                    {Mölleryd, Skunkenberg     7
                            {                                    {Esketorp                             8
                            {                                    {Tollsebo                             9
                            {                                    {Tiustorp                            10
                            {Jordzberga Sochen      {Wång, Ellerslätt                11
                                                                  {Stensiömåhla                     12
                                                                  {Dagstorp eller Skunkenberg 13
                                                                  {Wermansnäs                      14
                                                                  {Kanteryd                            15

Till Konglig Mayestät och Cronan i wederlag upgifne

                            {Jemgio Sochn            {Dufwerum                          16
                            {                                   {Hammarby                         17
                            {
                            {Ramdahla Sochen      {Torumby                            18
                            {                                   {Rosendahl                          19
                            {                                    {Haietorp                            20
                            {                                      Varköö                               41
Östra Härad        {Lösen Sochen                Stubbetorp                         21
                            {                                   
                            {Augrum                        {Hässel och Lillgården      22
                            {                                      {Bastasiö                           40
                            {
                            {                                      {Biörkegården                    23
                            {Rödby Sochn                {Widequarn                        24
                                                                    {Stubbelycke                      25

                            {Nättraby Sochen            {Täfwetorp                        26
Medelsta härad   {       
                            {                                       {Bommerstorp                   27
                            {Runneby Sochn              {Bohlbro                           28
                                                                     {Rustorp                            29

                                                                     {Stora och Lilla Tokary     30
                                                                     {Dönhult                            31
                                                                     {Swenstorp                        32
Bräckna härad     Hoby sochn                      {Jelmsa Mogebro och Mosta 33
                                                                     {Lilla Silpinge                   34
                                                                     {Eweryd, Sunnerbo           35
                                                                     {Rödby                              36

Listers Härad        Ellholm Sochen                Elleholm                           37

Medelsta Härad    Rönneby Sochen               Häggetorp                        38

Breckna Härad      Åhry Sochen                    Törneryd                           39

Östra Härad          Augrum                            Basta sjö                           40
                             Lösens                               Wärkö                              41

_____________________________________________________________

(Kartakt på högra sidan:)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta af Salltengh vthi Förkärla Sochn
     och Medellsta Häradh


            Notarum Explicatio
Notae                                                                           Åker        Eng
                                                                                    Tunland  Lass
    Saltengh afgierdat hemman af  Förkärla
    och Listerbyy bohlbyar och hafwer
A. Åker bestående af grund öhrjordh och rödmyl-
    la myckit stenigh.
B. Eng af medelmåttig hårdwall, och nedh uthmed
     siön sälltgräs som ibland af floden plägar bortföras.

    Vthmark hafwa dhe ingen serdeles, vthan
    måste bruka i hoop medh Förkärla Bohlbyy
    där de hafwa nödtorfftigt muhlbete, sampt
    wedbrandh och gierdzlefångh.
    Fiske hafwa dhe intet synnerlig, effter
    stranden är allt för långrundh.
    Flera lägenheeter finnes intet.

        Åboen
    Jon Månsson Cronohemman förbytt
    till frellssehemman                    ½
    Hafwer vthsäde och eng in alles till                        4        4 ½

C. Nys optagen åker af engen och uthmarken, dåch warder
    denne sidst aff grannarna i Förkärla disputerat 

(Text på kartbilden:)
Listerby giärde gräntzar
Förkärla byys vthmark möther här
Salteng
Eke backe
Salltsiön   

Scala ulnarum