I1:020

(Kartakt inskannad i tre delar:
I1:020 Text Norre Möllery
I1:021 Kartbild delvis dold av uppvikt flik
I1:022 Hela kartbilden
)

            Notarum Explicatio
Nota                                                                                            Åker        Eng
                                                                                                    Tunland  lass
    Norre Möllery ähr enstakat hemman och hafwer
A. Åker af sandmylla och en deel något mager.
B. Eng af hårdwall och måssebottn och något små stagg.

    På dess vthmarck finnes nödtorfftig skogh till wed-
    brandh och gierdzlefångh sampt godt muhlbete
    der till och någon Bookskogh.
    En sqwallteqwarn finnes och till gården sampt en
    beteshage. Men intet fiske eller andra
    lägenheeter.

        Åboerne
    Nills Nillsson och Holger Nillsson warit Crono-
    hemman och nu sedermehra förbytt till frellssehemman 3/4
    hafwer vthsäde och engh till                                                       11        15

C. NotaBene hwadh Kärrengen belangar blifwer hon appart
                      brukat till                                                                               5   
                                                                                                        11        20