I1:041

(Kartakt i två delar:
I1:041 Kartbild Skunkenberg samt text om en tvisteplats
I1:042 Text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Charta Skunkenbergs säthery och besynnerligen
Dagstorps Cronohemman förbytt till frellsse vthi Jordsberga Sochn
och Medellsta Häradh

(Text på kartbilden:)
Möllery egor mötha här
Wångs egor stöta här intil
Möllery qvarn
Sågqvarn
Sågtorpet
Urselhaga torpet
Billatorp
Urfielhagen
Norre Hagen
Boahaga egor gräntza
Mäst ahl och biörkskogh
Gambla Dagstorps Cron-hemmans tomptstelle
lagård
Mangården
Skunkenberg
Krogen
Estads egor mötha
Hiordsberga egor
Ormanstorps egor
Herrgårds hagen
Ormanstorps egor mötha
Tiustorps egor mötha
Esketorps egor mötha här

(Vid skalstocken:)
alnar
Scala ulnarum

(Text nere t.h.:)
    Beskryfning om Twisteplatzen emellan
    Möllery och Dagstorp eller Skunkenbergh.
    Rågången till Skunkenbergh på Norre sydan består
    aff fölliande Råmärken.
1. En ekestubbe hwarest trenne Bohlbyar sämmias
    om, nembligen Bohaga, Möllery och Dagstorp. Som
    alldrig /warit disputerat./
2. En annan stoor trind steen ligger på en remnat
    bergflysa, till påseendes såsom medh flyt dytsatt,
    doch af en Extraordinarie swårheet.
3. En stoor steen uty samma linia.

    Blifwer alltså denna Rågången stabilerat-
    medellst odisputerlige terminum â quo Numero 1
    sampt Continuationen lineae rectae effter förbenemde
    Märken neder till åån, hwillket och den uhr-
    minnes häfd medh hagarna D D etcetera synes
    bekräffta. Deremot är Mölliery Rågångh
    myckit krokug och hafwer ingen wiss ter-
    minum â quo, uthan föllier en lyten rennel
    och Moras effter, sampt den häfd som de effter
    sina hagar och intagor af oskiffte mark prae-
    tendera, och är uthmärkt medh Littera M M etcera
   
                                            Petter Gedda