I1:042

(Kartakt i två delar:
I1:041 Kartbild Skunkenberg
I1:042 Text
)

13:

                Notarum Explicatio
Littera                                                                            Åker      Engh
                                                                                       tunland  lass
    Skunkenbergs Säthery som fordom warit
    kallat Dagstorp, hafwer föruthan den deelen af
    Åstorp, bestått af 6 hemman, ibland hwillka
    warit, Ett Cronohemman, som nu ähr förbytt
    till frellsse, hwars egor och lägenheeter äro
    af sådan beskaffenheet som föllier.
A. Åkeren består merendehlen af godh leermylla
    doch wedh pass en trediedeel något öhrblandat.
B. Engen är merendeelen hårdwall medh mås-
    se bottn, af biörk och ahlskog bewäxt.
C. Vthmarken gifwer nödtorfftigt muhlbete
    sampt skogh till gierdzle och wedbrandh, ett
    gott qwarnfall är till byn, hwarest nyligen
    ähr opsatt en sågqwarn till herregården, elliest
    är här intet fiske eller några andra lägenheeter.

        Sidsta åboen
    Gyse Knutsson hafwer bebodt bemelte Cronohemman
    och hafwer hafft till vthsäde och engh                            5        6