I1:045

(Kartakt inskannad i flera delar:
I1:043 Kartbild delvis dold av en uppvikt flik
I1:044 Kartbild
Wärmansnäs
I1:045 Text)

14:

            Notarum Explicatio
Notae                                                                                           Åker       Engh
                                                                                                    tunland  lass
    Wärmansnääs är ett enstakat hemman, hafwer
A. Åker af sandmylla medh myckin steenklapper
B. Eng merendeelen af starr, der af 2 lass kommit un-
    der wattn för dhe nya dämbningar skull den öfrige
    deelen hårdwall. Der ibland förstås och den Kärrengshagen
    dhe hafwa norr om Kyhltrångh, som jemwäl är under-/gånghen/

   Vthmarken består af skogh till wedbrandh och gerdsle-
    fångh effter nödtorfften, godt muhlbete, och för bookskogens
    små wäxt skull ringa skafwell, sammaledes aske-
    bränne. Tillförende hafwa dhe hafft åhl- och allehanda
    fiellfiske till Salu, men myckit fördärfwat emedan
    wattufloden förwillat fiskestånden, att dhe allenast
    medh metande kunna någon fisk bekomma.

        Åboer
    Per Ollsson och Lars Samsson warit Crone
    och nu förbytt till frellssehemman         3/8
    Hafwa vthsäde och eng till                                                        4        14

    Här af dragen den eng som gåt under floden