I1:049

            Effterfölliande Geometriske
            Chartor äro författade
                        öfwer
De af hans höghgreflige Excellentz Konliga
Rådet, General Ammiralen och General Gouverneu-
        ren, högwälborne Greffwe Hans
                    Wachtmeister
Till Konglig Mayestätt och Cronan i wederlaget
                    Opdragne
                    Hemman
Efter den Reef och Afmätning, som Anno 1688 och 89
                    giord är aff
                   Petter Gedda