I1:051

Kartakt inskannad i två delar:
I1:050 Kartbild Dufwerum
I1:051 Text
)

16:

            Notarum Explicatio
Littera                                                                                        Åker      Engh
                                                                                                   tunland  lass
    Dufwerum består af 5 grannar och hafwer
    fölliande egor och lägenheeter.
A. Åkern till heela Byn i Östra gierdet af leerblan-
    dat öhrjordh, så myckit som högländt är, nedre
    på sydden är bara leerjord mycket sank.
B. J Wästra gierdet är moo- och leer-jordh, sammalunda
    mycket sank på sidden.
C. Engen till heela byn är utj enge gierdet så wäl som
    dhe andra engiarna merendeelen af hårdwall,
    sampt med måssebottn och något starr iblandh.
D. Vthmarken är myckit steenig och bergot medh
    ahl och biörkskog bewäxt, som till nödtorfftig wed-
    brandh brukas kan, men intet till Salu, e-
    medan markens oländigheet det förhindrar, ene-
    skog finnes der till gierdsle, sampt muhlbete effter
    nödtorfften doch något afläget emellan bergen.
    Andre lägenheeter finnas intet.

        Grannarna vthi Byyn hafwa hwar-
        dera utj vthsäde och eng som föllier
1. Måns Pehrsson gamalt frellssehemman      hemmantahl
    förbytt till Cronan, och ähr i hemman tahl        3/4                7 2/7      8   
2. Per Månsson Cronohemman                             3/4                6 4/7      8
3. Jon Hansson Dito hemman                               3/4                 6 5/7      8
4. Daniel Börgesson Dito hemman                       7/8                8 4/7      10
5. Carl Ollsson Dito hemman                               7/8                7 1/7        8
                                                               Summa    4                  36 2/7     42