I1:054

(Kartakt inskannad i tre delar:
I1:052 Kartbild delvis dold av invikt flik
I1:053 Hela kartbilden
I1:054 Text Hammarby
)

                Notarum Explicatio
Littera                                                                                                   Åker   Engh
    Hamarby består af 6 grannar, hwilka bruka
    fölliande egor i deelning och gierdeslagh tillhopa medh 9
    grannar uthi Binga
A. Åkeren till Byyn ähr hellfften af swartmylla något leer-
    och sandblandat, och dhet öfrige af öhrjord och rödmylla
B. Engen är mästedeelen af hårdwall medh måssebottn ganska
    wydh, men största deelen af steenbackar, sampt ek- och
    hasselbuskar förhindrat och bewäxt, en deel är starr
    uthi Hammarby madh, som uthi wåtåhr sällan skall
    kunna bergas.
C. Vthmarken är allmän medh dee andra landsbyarne
    i sochnen, norr uth sträckiandes, och gifwer tämblig godt
    muhlbete, men af lång Boskaps drifft; Skogen af små biörk
    och ahl sampt ene, till nödtorfftig gierdslefångh, och wedh-
    brandh Men intet till timber.
    Landfiske utj Hammarby wyken som brukas om wåhrtydh
    då något fiellfiske och sill plägar wanka, dess emellan
    fångas lytet eller jntet.
    Qwarn eller qwarnställe finnes intet här till Byn, der till
    ingen skafwellskogh, ingen humblegårdh ey heller andra
    lägenheeter.

        Grannarna äro fölliande och hafwa hwar-
    dera utj vthsäde och eng som föllier
1. Nills Pehrsson och Pehr Nillsson gammalt frellsse        hemman
    förbytt till Konglig Mayestätt och Cronan                        2/3            5 1/3     8
2. Påhl Mattsson och Jöns Nillsson Skattehemman               1                           12
3. Olof Ollsson och Mårten Beck Dito hemman                    1                           10
4. Håkan Trullsson och Tohre Andersson gammalt frellsse  3/4                         12
5. Swen Ollsson och Jon Swensson Skattehemman              1 1/8                      10
6. Håkan Nillsson af en Skattewraks uthjordh vpbygdt         3/8                         5 
                                                                                 Summa  4 11/12                  57